• QQ好友群
  • 点评
  • 收藏

文钞菁华录|一切外道,咸皆窃取佛经之义以为己有,更有窃取佛法之名以行邪法

仁慧草堂

文钞菁华录

熟读文钞,笃修净业八、释普通疑惑

以下论谤佛

279.佛之愍念众生,前自无始,后尽未来,上自等觉菩萨,下及六道凡夫,无一人不在大悲誓愿弥纶之中。譬如虚空,普含一切,森罗万象,乃至天地,悉所包容。亦如日光,普照万方,纵令生盲,毕世不见光相,然亦承其光照,得以为人。使无日光照烛,便无生活之缘。岂必亲见光相者,方为蒙恩乎?彼世智辩聪者,以己拘墟之见,辟驳佛法,谓其害圣道而惑世诬民,与生盲骂日,谓无光明者,了无有异。一切外道,咸皆窃取佛经之义,以为己有。更有窃取佛法之名,以行邪法。是知佛法,乃世出世间之道本也。犹如大海,潜行地中。其滋润流露,则为万川。而万川无一不归大海。彼谤佛者,非谤佛也,乃自谤耳。以彼一念心性,全体是佛,佛始如是种种说法教化,冀彼舍迷归悟,亲证自己本具佛性而已。以佛性最为尊重,最可爱惜,故佛不惜如是之勤劳。即不信受,亦不忍弃舍耳。使众生不具佛性,不堪作佛,佛徒为如是施设,则佛便是世间第一痴人,亦是世间第一大妄语人。彼天龙八部、三乘贤圣,尚肯护卫依止乎哉?(正)佛遗教经解序

280.世人未读佛经,不知佛济世度生之深谋远虑。见韩、欧、程、朱等辟佛,便以崇正辟邪为己任,而人云亦云,肆口诬蔑。不知韩欧绝未看过佛经。韩之原道,只寂灭二字,是佛法中话,其余皆老子庄子中话。后由大颠禅师启迪,遂不谤佛。欧则唯韩是宗,其辟佛之根据,以王政衰,而仁义之道无人提倡,故佛得乘间而入。若使知前所述佛随顺机宜,济世度生之道,当不至以佛为中国患,而欲逐之也。欧以是倡,学者以欧为宗师,悉以辟佛是则是效。明教大师欲救此弊,作辅教编,上仁宗皇帝。仁宗示韩魏公,韩持以示欧。欧惊曰:“不意僧中有此人也,黎明当一见之。”次日,韩陪明教往见,畅谈终日,自兹不复辟佛。门下士,受明教之教,多皆极力学佛矣。程、朱读佛大乘经,亲近禅宗善知识,会得经中全事即理及宗门法法头头会归自心之义,便以为大得。实未遍阅大小乘经及亲近各宗善知识,遂执理废事,拨无因果。谓佛所说三世因果、六道轮回,乃骗愚夫愚妇奉彼教之根据,实无其事。且谓人死,形既朽灭,神亦飘散。纵有剉斫舂磨,将何所施?神已散矣,令谁托生?由是恶者放心造业,善者亦难自勉。(续)佛学图书馆缘起

3
文章点评
2022-12-20
增广文钞|食肉之事为大罪过,食肉之人为真罗刹
印光法师文钞熟读文钞,笃修净业以人食羊羊死为人人死为羊如是乃至十生之类死死生生互来相啖恶业俱生穷未来际新昌大佛寺修筑放生池募缘序儒者以忠恕胞与为怀,必.. <详情>
2022-12-16
增广文钞|依教奉行,方名为孝
印光法师文钞熟读文钞,笃修净业能依教奉行则凡佛所得者己悉得之则即烦恼以成菩提即生死以证涅槃方可不辜佛化不负己灵为出格之丈夫作如来之真子扬州普照寺同戒录.. <详情>
2022-12-15
增广文钞|戒杀放生,勿食诸肉
印光法师文钞熟读文钞,笃修净业世俗迷情皆以肉食为敬而不知其为自他同种恶因致使将来必受恶报以大乘入楞伽经断食肉品诫神勿享肉食序(代安徽黟县卢智睿居士作).. <详情>
2022-12-15
乾隆大藏经|金刚般若波罗蜜经注解(印光法师示此注解可看)
金刚般若波罗蜜经注解姚秦三藏法师鸠摩罗什奉 诏译大明天界善世禅寺住持(臣)僧(宗泐)、演福讲寺住持(臣)僧(如玘) 奉诏同注此经以喻法为名,实相为体,无住为宗,.. <详情>
账号: