• QQ好友群
 • 点评
 • 收藏

大般若波罗蜜多经 第二百六十三卷

佛学如是我闻

 三藏法师玄奘奉 诏译

 初分难信解品第三十四之八十二

 善现。一切智智清净故四静虑清净。四静虑清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若四静虑清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故四无量四无色定清净。四无量四无色定清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若四无量四无色定清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故八解脱清净。八解脱清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若八解脱清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故八胜处九次第定十遍处清净。八胜处九次第定十遍处清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若八胜处九次第定十遍处清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故四念住清净。四念住清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若四念住清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故四正断四神足五根五力七等觉支八圣道支清净。四正断乃至八圣道支清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若四正断乃至八圣道支清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故空解脱门清净。空解脱门清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若空解脱门清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故无相无愿解脱门清净。无相无愿解脱门清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若无相无愿解脱门清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故菩萨十地清净。菩萨十地清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若菩萨十地清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故

 善现。一切智智清净故五眼清净。五眼清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若五眼清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故六神通清净。六神通清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若六神通清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故佛十力清净。佛十力清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若佛十力清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故四无所畏四无碍解大慈大悲大喜大舍十八佛不共法清净。四无所畏乃至十八佛不共法清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若四无所畏乃至十八佛不共法清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故无忘失法清净。无忘失法清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若无忘失法清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故恒住舍性清净。恒住舍性清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若恒住舍性清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故一切智清净。一切智清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若一切智清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故道相智一切相智清净。道相智一切相智清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若道相智一切相智清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故一切陀罗尼门清净。一切陀罗尼门清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若一切陀罗尼门清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净。一切三摩地门清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若一切三摩地门清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故

 善现。一切智智清净故预流果清净。预流果清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若预流果清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故一来不还阿罗汉果清净。一来不还阿罗汉果清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若一来不还阿罗汉果清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故独觉菩提清净。独觉菩提清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若独觉菩提清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故一切菩萨摩诃萨行清净。一切菩萨摩诃萨行清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若一切菩萨摩诃萨行清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净。诸佛无上正等菩提清净故不思议界清净。何以故。若一切智智清净。若诸佛无上正等菩提清净。若不思议界清净。无二无二分无别无断故

 复次善现。一切智智清净故色清净。色清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若色清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故受想行识清净。受想行识清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若受想行识清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故眼处清净。眼处清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若眼处清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故耳鼻舌身意处清净。耳鼻舌身意处清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若耳鼻舌身意处清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故色处清净。色处清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若色处清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故声香味触法处清净。声香味触法处清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若声香味触法处清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故眼界清净。眼界清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若眼界清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受清净。色界乃至眼触为缘所生诸受清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若色界乃至眼触为缘所生诸受清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故耳界清净。耳界清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若耳界清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受清净。声界乃至耳触为缘所生诸受清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若声界乃至耳触为缘所生诸受清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故鼻界清净。鼻界清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若鼻界清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受清净。香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故舌界清净。舌界清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若舌界清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受清净。味界乃至舌触为缘所生诸受清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若味界乃至舌触为缘所生诸受清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故身界清净。身界清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若身界清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故一切智智清净故触界身识界及身触身触为缘所生诸受清净。触界乃至身触为缘所生诸受清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若触界乃至身触为缘所生诸受清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故意界清净。意界清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若意界清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故法界意识界及意触意触为缘所生诸受清净。法界乃至意触为缘所生诸受清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若法界乃至意触为缘所生诸受清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故地界清净。地界清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若地界清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故水火风空识界清净。水火风空识界清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若水火风空识界清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故无明清净。无明清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若无明清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼清净。行乃至老死愁叹苦忧恼清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若行乃至老死愁叹苦忧恼清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故

 善现。一切智智清净故布施波罗蜜多清净。布施波罗蜜多清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若布施波罗蜜多清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多清净。净戒乃至般若波罗蜜多清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若净戒乃至般若波罗蜜多清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故内空清净。内空清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若内空清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故外空内外空空空大空胜义空有为空无为空毕竟空无际空散空无变异空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空清净。外空乃至无性自性空清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若外空乃至无性自性空清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故真如清净。真如清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若真如清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故法界法性不虚妄性不变异性平等性离生性法定法住实际虚空界不思议界清净。法界乃至不思议界清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若法界乃至不思议界清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故集圣谛清净。集圣谛清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若集圣谛清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故灭道圣谛清净。灭道圣谛清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若灭道圣谛清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故四静虑清净。四静虑清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若四静虑清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故四无量四无色定清净。四无量四无色定清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若四无量四无色定清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故八解脱清净。八解脱清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若八解脱清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故八胜处九次第定十遍处清净。八胜处九次第定十遍处清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若八胜处九次第定十遍处清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故四念住清净。四念住清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若四念住清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故四正断四神足五根五力七等觉支八圣道支清净。四正断乃至八圣道支清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若四正断乃至八圣道支清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故空解脱门清净。空解脱门清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若空解脱门清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故无相无愿解脱门清净。无相无愿解脱门清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若无相无愿解脱门清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故菩萨十地清净。菩萨十地清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若菩萨十地清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故

 善现。一切智智清净故五眼清净。五眼清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若五眼清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故六神通清净。六神通清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若六神通清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故佛十力清净。佛十力清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若佛十力清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故四无所畏四无碍解大慈大悲大喜大舍十八佛不共法清净。四无所畏乃至十八佛不共法清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若四无所畏乃至十八佛不共法清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故无忘失法清净。无忘失法清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若无忘失法清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故恒住舍性清净。恒住舍性清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若恒住舍性清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故一切智清净。一切智清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净若一切智清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故道相智一切相智清净。道相智一切相智清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若道相智一切相智清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故一切陀罗尼门清净。一切陀罗尼门清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若一切陀罗尼门清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净。一切三摩地门清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若一切三摩地门清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故善现。一切智智清净故预流果清净。预流果清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若预流果清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故一来不还阿罗汉果清净。一来不还阿罗汉果清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若一来不还阿罗汉果清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故独觉菩提清净。独觉菩提清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若独觉菩提清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故一切菩萨摩诃萨行清净。一切菩萨摩诃萨行清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若一切菩萨摩诃萨行清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净。诸佛无上正等菩提清净故苦圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若诸佛无上正等菩提清净。若苦圣谛清净。无二无二分无别无断故

 复次善现。一切智智清净故色清净。色清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若色清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故受想行识清净。受想行识清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若受想行识清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故眼处清净。眼处清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若眼处清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故耳鼻舌身意处清净。耳鼻舌身意处清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若耳鼻舌身意处清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故色处清净。色处清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若色处清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故声香味触法处清净。声香味触法处清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若声香味触法处清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故眼界清净。眼界清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若眼界清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受清净。色界乃至眼触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若色界乃至眼触为缘所生诸受清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故耳界清净。耳界清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若耳界清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受清净。声界乃至耳触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若声界乃至耳触为缘所生诸受清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故鼻界清净。鼻界清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若鼻界清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受清净。香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故舌界清净。舌界清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若舌界清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受清净。味界乃至舌触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若味界乃至舌触为缘所生诸受清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故身界清净。身界清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若身界清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故触界身识界及身触身触为缘所生诸受清净。触界乃至身触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若触界乃至身触为缘所生诸受清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故意界清净。意界清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若意界清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故法界意识界及意触意触为缘所生诸受清净。法界乃至意触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若法界乃至意触为缘所生诸受清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故地界清净。地界清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若地界清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故水火风空识界清净。水火风空识界清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若水火风空识界清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故无明清净。无明清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若无明清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼清净。行乃至老死愁叹苦忧恼清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若行乃至老死愁叹苦忧恼清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故

 善现。一切智智清净故布施波罗蜜多清净。布施波罗蜜多清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若布施波罗蜜多清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多清净。净戒乃至般若波罗蜜多清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若净戒乃至般若波罗蜜多清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故内空清净。内空清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若内空清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故外空内外空空空大空胜义空有为空无为空毕竟空无际空散空无变异空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空清净。外空乃至无性自性空清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若外空乃至无性自性空清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故真如清净。真如清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若真如清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故法界法性不虚妄性不变异性平等性离生性法定法住实际虚空界不思议界清净。法界乃至不思议界清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若法界乃至不思议界清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故苦圣谛清净。苦圣谛清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若苦圣谛清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故灭道圣谛清净。灭道圣谛清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若灭道圣谛清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故四静虑清净。四静虑清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若四静虑清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故四无量四无色定清净。四无量四无色定清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若四无量四无色定清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故八解脱清净。八解脱清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若八解脱清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故八胜处九次第定十遍处清净。八胜处九次第定十遍处清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若八胜处九次第定十遍处清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故四念住清净。四念住清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若四念住清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故四正断四神足五根五力七等觉支八圣道支清净。四正断乃至八圣道支清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若四正断乃至八圣道支清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故空解脱门清净。空解脱门清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若空解脱门清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。一切智智清净故无相无愿解脱门清净。无相无愿解脱门清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若无相无愿解脱门清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。善现。一切智智清净故菩萨十地清净。菩萨十地清净故集圣谛清净。何以故。若一切智智清净。若菩萨十地清净。若集圣谛清净。无二无二分无别无断故。

3
文章点评
2022-01-19
大般若波罗蜜多经 第三百四十卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分巧便学品第五十五之四佛言:善现,如汝所说,若菩萨摩诃萨为布施波罗蜜多尽故学是学一切智智不。为净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多尽故学.. <详情>
2022-01-18
大般若波罗蜜多经 第三百三十九卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分巧便学品第五十五之三世尊,若菩萨摩诃萨为四念住尽故学是学一切智智不。为四正断四神足五根五力七等觉支八圣道支尽故学是学一切智智不.. <详情>
2022-01-17
大般若波罗蜜多经 第三百三十八卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分巧便学品第五十五之二尔时阿难。白佛言:世尊,菩萨菩萨云何共祝佛告阿难。菩萨菩萨共住相视当如大师。所以者何。诸菩萨摩诃萨。展转相.. <详情>
2022-01-16
大般若波罗蜜多经 第三百三十七卷
三藏法师玄奘奉 诏译 初分巧便学品第五十五之一 尔时天帝释白佛言:世尊,如是般若波罗蜜多。最极甚深难见难觉。不可寻思超寻思境。聪慧微密智者所证。一.. <详情>
2022-01-15
大般若波罗蜜多经 第三百三十六卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分断分别品第五十四之二世尊,为即五眼空虚非有不自在性不坚实性能行般若波罗蜜多不。不也善现,世尊,为离五眼空虚非有不自在性不坚实性.. <详情>
2022-01-14
大般若波罗蜜多经 第三百三十五卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分善学品第五十三之五复次善现,於意云何。假使於此南赡部洲诸有情类。非前非後皆得人身。有善男子善女人等。方便教导皆令发起无上觉心。.. <详情>
2022-01-13
大般若波罗蜜多经 第三百三十四卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分善学品第五十三之四尔时具寿善现复白佛言:世尊,诸菩萨摩诃萨。若如是行则不行色。亦不行受想行识。世尊,诸菩萨摩诃萨。若如是行则不.. <详情>
2022-01-12
大般若波罗蜜多经卷第三百三十三卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分善学品第五十三之三 复次,善现!有菩萨摩诃萨魔所执持,为魔所魅,但闻名字妄生执著。所以者何?善现!是菩萨摩诃萨先未修学布施、.. <详情>

月排行榜

广告合作 sushijiameng#qq.com

© 2015-2021 素超人

发帖规范以及说明 举报邮箱:sushijiameng#qq.com 客服QQ:766121231
账号: