• QQ空间
 • 点评
 • 收藏

大般若波罗蜜多经 第一百九十五卷

佛学如是我闻

 三藏法师玄奘奉 诏译

 初分难信解品第三十四之十四

 善现。知者清净即五眼清净。五眼清净即知者清净。何以故。是知者清净与五眼清净。无二无二分无别无断故。知者清净即六神通清净。六神通清净即知者清净。何以故。是知者清净与六神通清净。无二无二分无别无断故。善现。知者清净即佛十力清净。佛十力清净即知者清净。何以故。是知者清净与佛十力清净。无二无二分无别无断故。知者清净即四无所畏四无碍解大慈大悲大喜大舍十八佛不共法清净。四无所畏乃至十八佛不共法清净即知者清净。何以故。是知者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净。无二无二分无别无断故。善现。知者清净即无忘失法清净。无忘失法清净即知者清净。何以故。是知者清净与无忘失法清净。无二无二分无别无断故。知者清净即恒住舍性清净。恒住舍性清净即知者清净。何以故。是知者清净与恒住舍性清净。无二无二分无别无断故。善现。知者清净即一切智清净。一切智清净即知者清净。何以故。是知者清净与一切智清净。无二无二分无别无断故。知者清净即道相智一切相智清净。道相智一切相智清净即知者清净。何以故。是知者清净与道相智一切相智清净。无二无二分无别无断故

 善现。知者清净即一切陀罗尼门清净。一切陀罗尼门清净即知者清净。何以故。是知者清净与一切陀罗尼门清净。无二无二分无别无断故。知者清净即一切三摩地门清净。一切三摩地门清净即知者清净。何以故。是知者清净与一切三摩地门清净。无二无二分无别无断故。善现。知者清净即预流果清净。预流果清净即知者清净。何以故。是知者清净与预流果清净。无二无二分无别无断故。知者清净即一来不还阿罗汉果清净。一来不还阿罗汉果清净即知者清净。何以故。是知者清净与一来不还阿罗汉果清净。无二无二分无别无断故。善现。知者清净即独觉菩提清净。独觉菩提清净即知者清净。何以故。是知者清净与独觉菩提清净。无二无二分无别无断故。善现。知者清净即一切菩萨摩诃萨行清净。一切菩萨摩诃萨行清净即知者清净。何以故。是知者清净与一切菩萨摩诃萨行清净。无二无二分无别无断故。善现。知者清净即诸佛无上正等菩提清净。诸佛无上正等菩提清净即知者清净。何以故。是知者清净与诸佛无上正等菩提清净。无二无二分无别无断故

 复次善现。见者清净即色清净。色清净即见者清净。何以故。是见者清净与色清净。无二无二分无别无断故。见者清净即受想行识清净。受想行识清净即见者清净。何以故。是见者清净与受想行识清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即眼处清净。眼处清净即见者清净。何以故。是见者清净与眼处清净。无二无二分无别无断故。见者清净即耳鼻舌身意处清净。耳鼻舌身意处清净即见者清净。何以故。是见者清净与耳鼻舌身意处清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即色处清净。色处清净即见者清净。何以故。是见者清净与色处清净。无二无二分无别无断故。见者清净即声香味触法处清净。声香味触法处清净即见者清净。何以故。是见者清净与声香味触法处清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即眼界清净。眼界清净即见者清净。何以故。是见者清净与眼界清净。无二无二分无别无断故。见者清净即色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受清净。色界乃至眼触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故。是见者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即耳界清净。耳界清净即见者清净。何以故。是见者清净与耳界清净。无二无二分无别无断故。见者清净即声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受清净。声界乃至耳触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故。是见者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即鼻界清净。鼻界清净即见者清净。何以故。是见者清净与鼻界清净。无二无二分无别无断故。见者清净即香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受清净。香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故。是见者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即舌界清净。舌界清净即见者清净。何以故。是见者清净与舌界清净。无二无二分无别无断故。见者清净即味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受清净。味界乃至舌触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故。是见者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即身界清净。身界清净即见者清净。何以故。是见者清净与身界清净。无二无二分无别无断故。见者清净即触界身识界及身触身触为缘所生诸受清净。触界乃至身触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故。是见者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即意界清净。意界清净即见者清净。何以故。是见者清净与意界清净。无二无二分无别无断故。见者清净即法界意识界及意触意触为缘所生诸受清净。法界乃至意触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故。是见者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即地界清净。地界清净即见者清净。何以故。是见者清净与地界清净。无二无二分无别无断故。见者清净即水火风空识界清净。水火风空识界清净即见者清净。何以故。是见者清净与水火风空识界清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即无明清净。无明清净即见者清净。何以故。是见者清净与无明清净。无二无二分无别无断故。见者清净即行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼清净。行乃至老死愁叹苦忧恼清净即见者清净。何以故。是见者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净。无二无二分无别无断故

 善现。见者清净即布施波罗蜜多清净。布施波罗蜜多清净即见者清净。何以故。是见者清净与布施波罗蜜多清净。无二无二分无别无断故。见者清净即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多清净。净戒乃至般若波罗蜜多清净即见者清净。何以故。是见者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即内空清净内空清净即见者清净。何以故。是见者清净与内空清净。无二无二分无别无断故。见者清净即外空内外空空空大空胜义空有为空无为空毕竟空无际空散空无变异空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空清净。外空乃至无性自性空清净即见者清净。何以故。是见者清净与外空乃至无性自性空清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即真如清净。真如清净即见者清净。何以故。是见者清净与真如清净。无二无二分无别无断故。见者清净即法界法性不虚妄性不变异性平等性离生性法定法住实际虚空界不思议界清净。法界乃至不思议界清净即见者清净。何以故。是见者清净与法界乃至不思议界清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即苦圣谛清净苦圣谛清净即见者清净。何以故。是见者清净与苦圣谛清净。无二无二分无别无断故。见者清净即集灭道圣谛清净。集灭道圣谛清净即见者清净。何以故。是见者清净与集灭道圣谛清净。无二无二分无别无断故善现见者清净即四静虑清净。四静虑清净即见者清净。何以故。是见者清净与四静虑清净。无二无二分无别无断故。见者清净即四无量四无色定清净。四无量四无色定清净即见者清净。何以故。是见者清净与四无量四无色定清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即八解脱清净。八解脱清净即见者清净。何以故。是见者清净与八解脱清净。无二无二分无别无断故。见者清净即八胜处九次第定十遍处清净。八胜处九次第定十遍处清净即见者清净。何以故。是见者清净与八胜处九次第定十遍处清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即四念住清净。四念住清净即见者清净。何以故。是见者清净与四念住清净无二无二分无别无断故。见者清净即四正断四神足五根五力七等觉支八圣道支清净。四正断乃至八圣道支清净即见者清净。何以故。是见者清净与四正断乃至八圣道支清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即空解脱门清净。空解脱门清净即见者清净。何以故。是见者清净与空解脱门清净。无二无二分无别无断故。见者清净即无相无愿解脱门清净。无相无愿解脱门清净即见者清净。何以故。是见者清净与无相无愿解脱门清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即菩萨十地清净。菩萨十地清净即见者清净。何以故。是见者清净与菩萨十地清净。无二无二分无别无断故

 善现。见者清净即五眼清净。五眼清净即见者清净。何以故。是见者清净与五眼清净。无二无二分无别无断故。见者清净即六神通清净。六神通清净即见者清净。何以故。是见者清净与六神通清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即佛十力清净。佛十力清净即见者清净。何以故。是见者清净与佛十力清净。无二无二分无别无断故。见者清净即四无所畏四无碍解大慈大悲大喜大舍十八佛不共法清净。四无所畏乃至十八佛不共法清净即见者清净。何以故。是见者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即无忘失法清净。无忘失法清净即见者清净。何以故。是见者清净与无忘失法清净。无二无二分无别无断故。见者清净即恒住舍性清净。恒住舍性清净即见者清净。何以故。是见者清净与恒住舍性清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即一切智清净。一切智清净即见者清净。何以故。是见者清净与一切智清净。无二无二分无别无断故。见者清净即道相智一切相智清净。道相智一切相智清净即见者清净。何以故。是见者清净与道相智一切相智清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即一切陀罗尼门清净。一切陀罗尼门清净即见者清净。何以故。是见者清净与一切陀罗尼门清净。无二无二分无别无断故。见者清净即一切三摩地门清净。一切三摩地门清净即见者清净。何以故。是见者清净与一切三摩地门清净。无二无二分无别无断故

 善现。见者清净即预流果清净。预流果清净即见者清净。何以故。是见者清净与预流果清净。无二无二分无别无断故。见者清净即一来不还阿罗汉果清净。一来不还阿罗汉果清净即见者清净。何以故。是见者清净与一来不还阿罗汉果清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即独觉菩提清净。独觉菩提清净即见者清净。何以故。是见者清净与独觉菩提清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即一切菩萨摩诃萨行清净。一切菩萨摩诃萨行清净即见者清净。何以故。是见者清净与一切菩萨摩诃萨行清净。无二无二分无别无断故。善现。见者清净即诸佛无上正等菩提清净。诸佛无上正等菩提清净即见者清净。何以故。是见者清净与诸佛无上正等菩提清净。无二无二分无别无断故

 复次善现。我清净故色清净。色清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若色清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故受想行识清净。受想行识清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若受想行识清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故眼处清净。眼处清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若眼处清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故耳鼻舌身意处清净。耳鼻舌身意处清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若耳鼻舌身意处清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故色处清净。色处清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若色处清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故声香味触法处清净。声香味触法处清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若声香味触法处清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故眼界清净。眼界清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若眼界清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受清净。色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若色界乃至眼触为缘所生诸受清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故耳界清净。耳界清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若耳界清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受清净。声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若声界乃至耳触为缘所生诸受清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故鼻界清净。鼻界清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若鼻界清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故香界鼻识界及鼻触鼻触为缘所生诸受清净。香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故舌界清净。舌界清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若舌界清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故味界舌识界及舌触舌触为缘所生诸受清净。味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若味界乃至舌触为缘所生诸受清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故身界清净。身界清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若身界清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故触界身识界及身触身触为缘所生诸受清净。触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若触界乃至身触为缘所生诸受清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故意界清净。意界清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若意界清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故法界意识界及意触意触为缘所生诸受清净。法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故。若我清净若法界乃至意触为缘所生诸受清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故地界清净。地界清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若地界清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故水火风空识界清净。水火风空识界清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若水火风空识界清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故无明清净。无明清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若无明清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼清净。行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若行乃至老死愁叹苦忧恼清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故

 善现。我清净故布施波罗蜜多清净。布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若布施波罗蜜多清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多清净。净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若净戒乃至般若波罗蜜多清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故内空清净。内空清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若内空清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故外空内外空空空大空胜义空有为空无为空毕竟空无际空散空无变异空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空清净。外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若外空乃至无性自性空清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故真如清净。真如清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若真如清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故法界法性不虚妄性不变异性平等性离生性法定法住实际虚空界不思议界清净。法界乃至不思议界清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若法界乃至不思议界清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故苦圣谛清净。苦圣谛清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若苦圣谛清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故集灭道圣谛清净。集灭道圣谛清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若集灭道圣谛清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故四静虑清净。四静虑清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若四静虑清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故四无量四无色定清净。四无量四无色定清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若四无量四无色定清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故

 善现。我清净故八解脱清净。八解脱清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若八解脱清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故八胜处九次第定十遍处清净。八胜处九次第定十遍处清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若八胜处九次第定十遍处清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故四念住清净。四念住清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若四念住清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故四正断四神足五根五力七等觉支八圣道支清净。四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若四正断乃至八圣道支清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故空解脱门清净。空解脱门清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若空解脱门清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故无相无愿解脱门清净。无相无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若无相无愿解脱门清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故菩萨十地清净。菩萨十地清净故一切智智清净。何以故。若我清净若菩萨十地清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故五眼清净。五眼清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若五眼清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故六神通清净。六神通清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若六神通清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故佛十力清净。佛十力清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若佛十力清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故四无所畏四无碍解大慈大悲大喜大舍十八佛不共法清净。四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若四无所畏乃至十八佛不共法清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故无忘失法清净。无忘失法清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若无忘失法清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故恒住舍性清净。恒住舍性清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若恒住舍性清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故

 善现。我清净故一切智清净。一切智清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若一切智清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故道相智一切相智清净。道相智一切相智清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若道相智一切相智清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故一切陀罗尼门清净。一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若一切陀罗尼门清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故一切三摩地门清净。一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若一切三摩地门清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故

 善现。我清净故预流果清净。预流果清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若预流果清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。我清净故一来不还阿罗汉果清净。一来不还阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若一来不还阿罗汉果清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故独觉菩提清净。独觉菩提清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若独觉菩提清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故一切菩萨摩诃萨行清净。一切菩萨摩诃萨行清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若一切菩萨摩诃萨行清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。我清净故诸佛无上正等菩提清净。诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故。若我清净。若诸佛无上正等菩提清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故

 复次善现。有情清净故色清净。色清净故一切智智清净。何以故。若有情清净。若色清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。有情清净故受想行识清净。受想行识清净故一切智智清净。何以故。若有情清净。若受想行识清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。有情清净故眼处清净。眼处清净故一切智智清净。何以故。若有情清净。若眼处清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。有情清净故耳鼻舌身意处清净。耳鼻舌身意处清净故一切智智清净。何以故。若有情清净。若耳鼻舌身意处清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。有情清净故色处清净。色处清净故一切智智清净。何以故。若有情清净。若色处清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。有情清净故声香味触法处清净。声香味触法处清净故一切智智清净。何以故。若有情清净。若声香味触法处清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。有情清净故眼界清净。眼界清净故一切智智清净。何以故。若有情清净。若眼界清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。有情清净故色界眼识界及眼触眼触为缘所生诸受清净。色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故。若有情清净。若色界乃至眼触为缘所生诸受清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。善现。有情清净故耳界清净。耳界清净故一切智智清净。何以故。若有情清净。若耳界清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。有情清净故声界耳识界及耳触耳触为缘所生诸受清净。声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故。若有情清净若声界乃至耳触为缘所生诸受清净。若一切智智清净。无二无二分无别无断故。

3
文章点评
2021-10-19
大般若波罗蜜多经 第二百五十卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分难信解品第三十四之六十九善现。一切智智清净故舌界清净。舌界清净故大空清净。何以故。若一切智智清净。若舌界清净。若大空清净。.. <详情>
2021-10-18
大般若波罗蜜多经 第二百四十九卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分难信解品第三十四之六十八复次善现。一切智智清净故色清净。色清净故内外空清净。何以故。若一切智智清净。若色清净。若内外空清净。无.. <详情>
2021-10-17
大般若波罗蜜多经 第二百四十八卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分难信解品第三十四之六十七复次善现。一切智智清净故色清净。色清净故内空清净。何以故。若一切智智清净。若色清净。若内空清净。无二无.. <详情>
2021-10-16
大般若波罗蜜多经 第二百四十七卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分难信解品第三十四之六十六善现。一切智智清净故色处清净。色处清净故净戒波罗蜜多清净。何以故。若一切智智清净。若色处清净。若净戒波.. <详情>
2021-10-15
大般若波罗蜜多经 第二百四十六卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分难信解品第三十四之六十五善现。一切智智清净故身界清净。身界清净故精进波罗蜜多清净。何以故。若一切智智清净若身界清净。若精进波罗.. <详情>
2021-10-14
大般若波罗蜜多经 第二百四十五卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分难信解品第三十四之六十四善现。一切智智清净故意界清净。意界清净故般若波罗蜜多清净。何以故。若一切智智清净。若意界清净。若般若波.. <详情>
2021-10-13
大般若波罗蜜多经 第二百四十四卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分难信解品第三十四之六十三善现。一切菩萨摩诃萨行清净故舌界清净。舌界清净故一切智智清净。何以故。若一切菩萨摩诃萨行清净。若舌界清.. <详情>
2021-10-12
大般若波罗蜜多经 第二百四十三卷
三藏法师玄奘奉 诏译初分难信解品第三十四之六十二善现。阿罗汉果清净故鼻界清净。鼻界清净故一切智智清净。何以故。若阿罗汉果清净。若鼻界清净。若一切智智清.. <详情>

月排行榜

广告合作 sushijiameng#qq.com

© 2015-2021 素超人

发帖规范以及说明 违法和不良信息举报:110 举报邮箱:sushijiameng#qq.com 客服QQ:766121231
账号: