• QQ空间
  • 点评
  • 收藏

放光般若经 第十卷

佛学如是我闻
西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译
摩诃般若波罗蜜等品第四十五
须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜无有底。答言。虚空无有际故。世尊。波罗蜜等。答言。诸法等故。世尊。波罗蜜寂静。佛言。常空故。世尊。波罗蜜无能伏者。佛言。诸法无所有故。世尊。种种波罗蜜空。答言。亦无字亦无身故。世尊。波罗蜜空。答言。呼吸出入不可见故。世尊。波罗蜜无有事行。答言。无所觉无所行故。世尊。波罗蜜无有字。答言。痛想念不可见故。世尊。波罗蜜无有去。答言。诸法无有来故。世尊。波罗蜜无有等。佛言。诸法无所取故。世尊。波罗蜜消。答言。以诸法常尽故。世尊。波罗蜜不生。答言。诸法无所生故。世尊。波罗蜜无所为。答言。无有作者故。世尊。波罗蜜无有智。佛言。智者不可见故。世尊。波罗蜜无所越。答言。索生死不可见故。世尊。波罗蜜无所败。答言。诸法无有坏故。世尊。波罗蜜如梦。答言。梦中所有不可见故。世尊。波罗蜜如响。答言。无有闻声故。世尊。波罗蜜如光影。答言。面像不可见故。世尊。波罗蜜如炎。答言。水流不可得故。世尊。波罗蜜如幻。答言。术事不可得故。世尊。波罗蜜无著。佛言。绪不可见故。世尊。波罗蜜不断。答言。无有绪故。世尊。波罗蜜不出。答言。无有窟故。世尊。波罗蜜不戏。答言。诸戏已灭故。世尊。波罗蜜无贡高。答言。诸贡高已灭故。世尊。波罗蜜不动转。答言。法性住故。世尊。波罗蜜无住。答言。诸法审尔等故。世尊。波罗蜜无所住立。答言。诸法无念故。世尊。波罗蜜寂。答言。诸法想行不可见故。世尊。波罗蜜无淫。答言。淫不可见故。世尊。波罗蜜无恚。答言。无有恚不可见故。世尊。波罗蜜不痴。答言。灭诸冥故。世尊。波罗蜜无有垢。答言。无有狐疑故。世尊。波罗蜜非众生。答言。无有众生故。世尊。波罗蜜无所除。答言。诸法无所处故。世尊。波罗蜜两际不灭。答言。离于际故。世尊。波罗蜜不破。答言。诸法不受故。世尊。波罗蜜无所[打-丁+此]。答言。度诸声闻辟支佛地故。世尊。波罗蜜无所分别。答言。诸法无有择故。世尊。波罗蜜无有限。答言。诸法不可平相故。世尊。波罗蜜虚空。答言。诸法不可计故。世尊。波罗蜜无常。佛言。诸法坏败故。世尊。波罗蜜苦。答言。诸法无有党与师子战故。世尊。波罗蜜无有我。答言。诸法无所入故。世尊。波罗蜜空。答言。诸法不可见故。世尊。波罗蜜无有想。答言。诸法无所出生故。世尊。波罗蜜内空。答言。内空不可得故。世尊。波罗蜜外空。答言。外空法不可见故。世尊。波罗蜜内外空。答言。内外空不可见故。世尊。波罗蜜空空。答言。空空不可见故。世尊。波罗蜜大空。答言。诸法不可见故。世尊。波罗蜜至竟空。答言。无为法不可见故。世尊。波罗蜜有为空。答言。有为法空不可见故。世尊。波罗蜜常空。答言。常空不可见故。世尊。波罗蜜无有际空。答言。无有际不可见故。世尊。波罗蜜所作事空。答言。所作事不可见故。世尊。波罗蜜性空。答言。有为性法不可见故。世尊。波罗蜜诸法空。答言。内外空不可见故。世尊。波罗蜜自相空。答言。自相寂故。世尊。波罗蜜有无空空。答言。有无空不可得故。世尊。四意止波罗蜜。答言。身痛意法不可见故。世尊。四意断波罗蜜。答言。善恶法不可见故。世尊。神通波罗蜜。答言。四神足不可见故。世尊。五根波罗蜜。答言。五根不可见故。世尊。波罗蜜力。答言。五力不可得见故。世尊。波罗蜜觉。答言。七觉意不可见故。世尊。波罗蜜道。答言。八字不可见故。世尊。波罗蜜无愿。答言。愿不可见故。世尊。波罗蜜空。答言。空事寂不可见故。世尊。波罗蜜无相。答言。静事不可见故。世尊。波罗蜜脱。答言。八惟无不可见故。世尊。波罗蜜定。答言。九次第禅不可见故。世尊。波罗蜜檀。答言。妒嫉不可见故。世尊。波罗蜜戒。答言。恶戒不可见故。世尊。波罗蜜羼。答言。忍不可见故。世尊。波罗蜜惟逮。答言。精进懈怠不可见故。世尊。波罗蜜禅。答言。定以乱不可见故。世尊。波罗蜜慧。答言。恶智与慧不可见故。世尊。波罗蜜十力。答言。诸法无有可伏故。世尊。波罗蜜勇悍。答言。通事慧不可见故。世尊。波罗蜜分别智。答言。一切慧无碍故。世尊。佛法波罗蜜。答言。过诸法故。世尊。如来波罗蜜。答言。所说无有异故。世尊。波罗蜜自然。答言。般若波罗蜜自然诸法中得自在故。世尊。佛法波罗蜜。答言。诸法事阿惟三佛故
摩诃般若波罗蜜真知识品第四十六
尔时释提桓因意念。善男子善女人闻般若波罗蜜过耳者。皆是过去佛时作功德人。为已与真知识相得。何况受持讽诵读说行中事者。是人已更供养若干诸佛。能为人问能为人解。今复受持般若波罗蜜如其中教。善男子善女人。闻般若波罗蜜不恐不怖者。其人已于若干百千劫中行六波罗蜜中事所致。舍利弗白佛言。世尊。若有善男子善女人。闻深般若波罗蜜不恐不怖不怯不惧。闻已便能受持讽诵行其中事。当视是辈菩萨。当如阿惟越致。何以故。般若波罗蜜甚深故。未能行六波罗蜜者终不能解。如是世尊。若复有善男子善女人。欲訾毁般若波罗蜜者。其人本以轻易般若波罗蜜已。所以者何。闻说深般若波罗蜜不信乐故。未曾从佛及弟子众。闻行六波罗蜜所致。不闻内外空及有无空所致。不闻三十七品佛十种力及十八法所致。释提桓因问舍利弗。般若波罗蜜有何等奇特。新学菩萨闻深般若波罗蜜。云何解六波罗蜜。云何解内外空及有无空。云何解三十七品十种力十八法。释提桓因语舍利弗言。般若波罗蜜者有大名称。诸不恭敬般若波罗蜜者。为不恭敬萨云若慧佛告释提桓因言。如是拘翼。不恭敬般若波罗蜜者。为不恭敬萨云若慧。何以故。诸佛如来萨云若慧皆于中生。拘翼。善男子善女人欲住萨云若者。当住般若波罗蜜。欲发道慧者当习行般若波罗蜜。善男子善女人欲离诸习绪。当习行般若波罗蜜。欲转诸佛法轮者。当习行般若波罗蜜。善男子善女人。欲得须陀洹斯陀含阿那含罗汉辟支佛道三耶三菩佛道者。当习行般若波罗蜜。欲总持比丘僧者。当习行般若波罗蜜。释提桓因白佛言。菩萨云何住六波罗蜜。云何习六波罗蜜。云何行般若波罗蜜。习内外空及有无空。云何行三十七品四无所畏十八法。佛告释提桓因言。善哉善哉。拘翼。承佛威神乃能作是问如来无所著等正觉。佛言。菩萨行般若波罗蜜者。不住于五阴。如五阴不住者为习五阴。不住于眼耳鼻舌身意。不住于色声香味细滑法。不住十二衰者为习十二衰。不住六波罗蜜者为习六波罗蜜。不住内外空及有无空者为习内外有无空。不住三十七品四无所畏十力至十八法者为习十八法。何以故。不见五阴有可住可习者。乃至十八法亦不见可住可习者。复次拘翼。菩萨于五阴不合者为习五阴。乃至佛十八法不合者为习佛十八法。何以故。菩萨索过去五阴不可得见。当来五阴不可得见。现在五阴亦不可得见。乃至佛十八法亦如是。舍利弗白佛言。般若波罗蜜甚深。佛言。五阴如亦甚深。舍利弗。乃至十八法如亦甚深。世尊。般若波罗蜜甚深难持难受。佛言。五阴难持难受故。般若波罗蜜难持难受。乃至十八法难持难受故。般若波罗蜜难持难受。世尊。般若波罗蜜不可平相。佛言。五阴不可平相故。般若波罗蜜不可平相。乃至十八法不可平相故。般若波罗蜜不可平相。佛告舍利弗。若菩萨行般若波罗蜜。不行深五阴。为行般若波罗蜜。乃至十八法深不行。为行般若波罗蜜。何以故。以五阴深为非五阴。乃至十八法甚深为非十八法。佛言。若菩萨行般若波罗蜜。不行五阴难持难受。为行般若波罗蜜。何以故。若五阴难持难受者为非五阴。若十八法难持难受者为非十八法。舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。不行不可平相五阴。为行般若波罗蜜。何以故。若五阴不可平相者为非五阴。乃至佛十八法不可平相者为非十八法。舍利弗白佛言。般若波罗蜜甚深难解不可平相。不当于新学菩萨前说是深般若波罗蜜。闻者或恐或怖狐疑作碍不信不乐。当为阿惟越致菩萨摩诃萨说是深般若波罗蜜。闻是终不恐怖终不疑阂闻则信解。释提桓因问舍利弗。正使于新学菩萨前。说深般若波罗蜜有何等过。舍利弗语释提桓因言。若于新学菩萨前说者。便能恐怖便能诽谤。便不得度脱便受剧恶之罪。更倍久难乃能成阿耨多罗三耶三菩。释提桓因问舍利弗。颇有未受记莂菩萨闻是深般若波罗蜜不恐不怖者不。舍利弗言。有闻是深般若波罗蜜不恐不怖者。今受记莂不久。不过更见一佛两佛便受记莂。尔时世尊告舍利弗。如是如是。若有闻深般若波罗蜜不恐不怖者。当知是辈菩萨摩诃萨人发意。已久行六波罗蜜。已久供养诸佛。所行转转出于本所闻所行者上。舍利弗白佛言。世尊所说者。我已解所言。世尊。若善男子善女人发菩萨意者。若于梦中行六波罗蜜。若坐于佛座。当知是善男子善女人。不久近阿耨多罗三耶三菩。悉于梦中所作如是。当近阿耨多罗三耶三菩不久。何况行六波罗蜜。求阿耨多罗三耶三菩。而不疾成三耶三佛。善男子善女人。闻是深般若波罗蜜能奉行者。于善本功德为已成就。已曾供养过去无央数诸佛。为与真知识相得。受持讽诵般若波罗蜜。得阿耨多罗三耶三菩记莂不久。当知是菩萨于阿耨多罗三耶三菩不复动转。今现在信者亦当如是。甫当来信者亦复如是。世尊。譬如有人。若行百喻旬若二百喻旬至四百喻旬。所经过处饥馑贼寇梗歰剧难。遥见树木若放牧之地。当知居家去是不远。便自欢喜今我为得脱此诸难。不复恐畏不复饥饿。受持深般若波罗蜜者。当知是菩萨为已受记。成阿耨多罗三耶三菩不复久。是菩萨不畏当堕罗汉辟支佛地。是者则菩萨摩诃萨应成之兆。佛语舍利弗。汝所说辩才者皆是佛事。舍利弗白佛言。世尊。譬如有人欲见大海。便发往趣大海不懈止。亦不见树亦不见山。便作念言。今近大海不久。虽不见大海于中生想言。如我所见相知我今至海不久。世尊。菩萨摩诃萨当作是知。闻受持般若波罗蜜讽诵读者。虽不面于诸如来无所著等正觉前受阿耨多罗三耶三菩劫数之记。然自知成三耶三佛不久。何以故。已得见般若波罗蜜受持讽诵故。世尊。譬如人见春天诸树痱癗含气。当知是树枝叶花实将生不久。何以故。是树先有瑞应故。阎浮提人见瑞应莫不欢喜者。世尊。菩萨得见闻般若波罗蜜。闻已受持讽诵念习行中事。当知是菩萨功德已成满。已供养若干百千诸佛。逮前功德之所扶接。便成阿耨多罗三耶三菩。天上诸天曾见诸佛皆欢喜言。前过去诸菩萨皆受记莂瑞应亦如是。世尊。譬如母人怀姙稍稍长大。坐起不安行步无便。气力转微食饮损少。卧起不宁稍稍觉痛。厌本所习皆受诸恼。异母人观见瑞应。知是妇人今产不久。菩萨摩诃萨已作善本。供养若干百千诸佛从久远作行。常与真知识相得功德成就。菩萨摩诃萨行诸功德故。便得般若波罗蜜已。便受持讽诵习行中事如法住者。世尊。当知是菩萨摩诃萨受阿耨多罗三耶三菩记莂终不复久。佛言。善哉善哉。舍利弗。汝乃作是问者皆是佛事。须菩提白佛言。甚奇甚特。世尊。悉豫知菩萨所应。佛语须菩提。菩萨摩诃萨发阿耨多罗三耶三菩。欲益众生安隐一切及天与人。欲以四事受行菩萨道者。何等为四。一者施与二者仁爱三者利人四者同义。劝彼令行十善。自行四禅及四空定。劝彼使行四禅及四空定。自行六波罗蜜。劝彼令行六波罗蜜。以般若波罗蜜劝令人得须陀洹道。自于内不为劝人行罗汉辟支佛道。自于内不为不受罗汉辟支佛证。劝助无央数亿百千菩萨令行六波罗蜜。自过于阿惟越致地劝彼住阿惟越致地。自净佛国土劝彼净佛国土。自具神通劝彼修神通。自净陀邻尼门劝彼令净陀邻尼。门自行具足辩才劝彼令行辩才。自成就身相劝彼令成身相。自成童真地劝彼令修净洁行地。自得佛十力劝彼使行十力。自建萨云若劝彼令建萨云若。自离诸习绪劝彼令离习绪。自转法轮劝彼令转法轮。须菩提白佛言。世尊。甚奇甚特。菩萨摩诃萨为众生普具足作功德。行般若波罗蜜求阿耨多罗三耶三菩。世尊。菩萨摩诃萨念般若波罗蜜。云何当得具足。佛言。行般若波罗蜜。亦不见五阴有增有减。是故菩萨摩诃萨行般若波罗蜜得具足念。乃至萨云若亦不见有增有减。是为菩萨得具足念。复次须菩提。行般若波罗蜜菩萨亦不见是法亦不见非法。亦不见过去当来今现在恶法善法。亦不见受记莂亦不见不受。亦不见有为法亦不见无为法。亦不见三界。亦不见六波罗蜜。乃至萨云若亦无所见。是故菩萨般若波罗蜜得具足念。何以故。诸法法之相法不坏空。无坚固侵诳之貌。法亦无生无寿无命故。须菩提言。世尊所说不可思议。佛语须菩提。以五阴不可思议故。所说不可思议。六波罗蜜乃至萨云若不可思议故。所说不可思议。须菩提。若有菩萨行般若波罗蜜。知五阴不可思议。则知具足般若波罗蜜乃至萨云若。知不可思议则具足知般若波罗蜜。须菩提白佛言。世尊。深般若波罗蜜谁当信解者。佛言。菩萨久行六波罗蜜多。作诸善本已供养过去无央数诸佛。已与真知识相随者。是辈菩萨乃信解深般若波罗蜜。须菩提白佛言。世尊。是菩萨行六波罗蜜。作诸善本以来。几时供养若干佛与真知识相得。佛告须菩提。菩萨摩诃萨不有名五阴不分别五阴。亦不以想有名分别五阴。亦不有名分别五阴有实及诸六情三界。六波罗蜜内外空及有无空。三十七品佛十八法道慧及萨云若。亦不有名分别。亦不以想有名分别有虚有实。何以故。须菩提。以五阴不可思议。乃至萨云若亦不可思议。以是故。菩萨摩诃萨久行六波罗蜜多作诸善本与真知识相得。须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜者甚深。以五阴甚深故般若波罗蜜甚深。以萨云若甚深故般若波罗蜜甚深。世尊。般若波罗蜜者珍宝之积聚。是须陀洹及罗汉辟支佛宝之积聚。亦是阿耨多罗三耶三菩宝之积聚。亦是十力四无所畏四无碍慧。四等四空定五神通。三十七品佛十八法及萨云若。乃至诸法宝之积聚。世尊。般若波罗蜜者是清净之积聚。以五阴清净乃至萨云若清净故。世尊。深般若波罗蜜甚可奇怪。于是中云何而有留难。佛言。有是有留难。善男子善女人欲书是般若波罗蜜者当疾疾书之。若欲受持若欲讽诵若欲守行者亦当疾疾为之。所以者何或未受书行之顷能有留难。善男子善女人若能一月书成者。若二若三若四若五若一岁成者。要当书持受之讽诵学习。若一月书成持学受者亦当竟之。若至一岁亦当竟之。所以者何。多于珍宝中起诸因缘有留难故。须菩提言。世尊。是深般若波罗蜜。有书持学讽诵守行念中事者。诸魔波旬常念欲断绝之。佛语须菩提。正使波旬欲断绝者。会不能断绝令不守行书持学者。舍利弗白佛言。世尊。是何谁恩。令魔波旬不能断绝学深般若波罗蜜者。佛告舍利弗。是佛之事。令魔波旬不能断绝。亦复是十方诸佛之恩拥护是菩萨。受持般若波罗蜜者。令魔波旬不能断绝。所以者何。舍利弗。菩萨受持般若波罗蜜为佛所护持者。天魔波旬终不能断绝为作留难。何以故。舍利弗。诸有菩萨书持受学般若波罗蜜念讽诵者。诸佛之法当应拥护。令魔波旬不能中道令有留难者。舍利弗。是善男子善女人当作是念。我今书持受学般若波罗蜜者。皆是诸佛事。舍利弗白佛言。世尊。若有善男子善女人。书持受学般若波罗蜜者。皆为佛恩之所护持。佛言。如是如是。舍利弗言。世尊。十方现在诸如来无所著等正觉颇知是善男子善女人。书持受学般若波罗蜜念讽诵者不。颇持佛眼颇知颇见不。佛告舍利弗。诸有书持受学般若波罗蜜讽诵行者。十方诸如来无所著等正觉已见已知。诸善男子善女人行菩萨道者。书持受学般若波罗蜜讽诵行者。当知是人今近阿耨多罗三耶三菩不久。舍利弗。若复善男子善女人行菩萨道者。书持受学般若波罗蜜。讽诵守习行如中事。爱乐供养般若波罗蜜。名花捣香泽香杂香缯彩花盖幡幢所有作是供养者。诸佛以天眼悉见是善男子善女人已。是善男子善女人。有书持般若波罗蜜奉行学者。得最大福得大功德为得最行。善男子善女人。持善本功德终不堕恶趣至阿惟越致。终无有离诸佛。六波罗蜜时。终不离内外空及有无空时。至阿耨多罗三耶三菩。终不离三十七品佛十八法时。舍利弗。如来去之后。是般若波罗蜜当在南方。南方诸比丘比丘尼优婆塞优婆夷。亦当受学书持是深般若波罗蜜。持是功德终不至恶趣。受天上人中之福。以奉行六波罗蜜。明六波罗蜜已。当复供养承事诸佛。承事之后当以三乘而得度脱。舍利弗。般若波罗蜜所在方面所至到处。四辈学士亦当受持是深般若波罗蜜书持讽诵。持是功德不至恶趣。受天上人中之福。亦当复奉行六波罗蜜。明六波罗蜜已。当复供养承事诸佛。承事之后以三乘法而得度脱。舍利弗。是般若波罗蜜当转北去。北方四辈亦当复受书持讽诵行深般若波罗蜜。持是功德不生三恶趣。受二道之福。亦当奉行六波罗蜜。亦当承事诸佛世尊。复以三乘而得度脱。舍利弗。深般若波罗蜜是时当行佛事。所以者何。舍利弗。我泥曰后法欲尽时。我已豫知是善男子善女人。受持是深般若波罗蜜者。我复知是善男子善女人。尽意供养般若波罗蜜。所有名香缯彩华盖。持是功德不堕三恶趣。受二地之善福。行六波罗蜜供养诸佛。以三乘法而得度脱。何以故。舍利弗。如来已见是辈人已称誉是人。我已署是人所在。十方现在诸佛亦复称誉。亦见是人亦署是人已。舍利弗白佛言。世尊。是般若波罗蜜后当普在北方耶。佛言。如汝所说。乃后世时善男子善女人受学书持行般若波罗蜜者。当知是人久发大乘意已。更供养若干诸佛作诸善本。舍利弗白佛言。世尊。后北方面当有几所善男子善女人。行菩萨道受持般若波罗蜜讽诵解者。佛告舍利弗。后北方世虽多有善男子善女人受持般若波罗蜜者。少有成大乘者耳。舍利弗。是善男子善女人行菩萨道者。闻说深般若波罗蜜。不难不厌而不恐怖。所以者何。善男子善女人。已为见佛已从诸佛闻深法已。所以者何。是善男子善女人已为具足六波罗蜜。为已具足内空外空及有无空。已为具足佛十八法三十七品。是善男子善女人多作诸功德发阿耨多罗三耶三菩。为一切众生故。舍利弗。我为是善男子善女人说萨云若慧。过去诸如来无所著等正觉亦复说应萨云若慧。诸求阿耨多罗三耶三菩者。皆为生老病死故亦复为彼说阿耨多罗三耶三菩诸慧之事。是善男子善女人。从小至竟求阿耨多罗三耶三菩。魔及魔天终不能坏。何况其余有恶行者。而欲诽谤深般若波罗蜜。舍利弗。是善男子善女人闻深般若波罗蜜者。便得最妙欢喜。立多所人于阿耨多罗三耶三菩。佛言。我为菩萨时亦复作是誓。我等亦当立无央数众生劝令行菩萨道。我等亦当受阿耨多罗三耶三菩不动转记。若有菩萨发意者我代欢喜。诸有劝人使发阿耨多罗三耶三菩者我亦代欢喜。善男子善女人行般若波罗蜜者。为已于过去诸佛前作是誓已。今复于我前誓愿众生。我当饶益安隐众生。我当劝助一切众生。立阿耨多罗三耶三菩意使不动转。所以者何。过去诸佛亦复代诸发意菩萨作是誓者代其欢喜。舍利弗。我代欢喜者。善男子善女人亦为复欲安隐一切。劝助众生使立阿耨多罗三耶三菩。离于六衰得净妙行。已自清净复以净施。净妙施已便受净妙功德之福。受净妙福已。复为众生故分别内外所有。令众生得净妙福。持是功德遍至十方诸佛国土说般若波罗蜜处而得听受。闻受已亦复于彼劝发众生。令立阿耨多罗三耶三菩意。舍利弗白佛言。甚奇世尊。如来无所著等正觉所说。过去当来今现在之法。无所不知众生之行无事不知。乃复知诸当来过去现在佛事众僧之事。或有善男子善女人得六波罗蜜欲讽诵受。或意进退便不能得学六波罗蜜。若善男子善女人求六波罗蜜意不进退。精进不懈便能一时具足六波罗蜜。舍利弗白佛言。善男子善女人如是行者便得深经。为应般若波罗蜜耶。佛言。如是深经者为应般若波罗蜜。何以故。用能劝助安立众生。令发阿耨多罗三耶三菩故。舍利弗。是善男子善女人于六波罗蜜不舍生老病死。精进不怠如般若波罗蜜教。净佛国土教化众生。令立阿耨多罗三耶三菩志终不懈怠
摩诃般若波罗蜜觉魔品第四十七
须菩提白佛言。世尊。叹说是善男子善女人。发阿耨多罗三耶三菩。行六波罗蜜者。摄取佛国教化众生其德乃尔。是善男子善女人云何而趣断绝留难。佛告须菩提言。辩不即者当知魔事。须菩提言。世尊。云何菩萨辩不即发知是魔事。佛言。菩萨行般若波罗蜜具足六波罗蜜久久乃成。以是故菩萨辩不即生当知魔事也。须菩提。菩萨辩才卒起亦是魔事。世尊。何以故。辩才卒起复是魔事。佛言。是菩萨行六波罗蜜卒起辩事。所以者何。学无本末。辩起咃卒不能究竟。是故当知魔事。菩萨书是经时转相形笑。志乱不定众意不和。如是菩萨则为魔事。书是经时意自念言。我不得是经中慈味便舍而去。当复知是魔事。须菩提。说是经时若受持之。贡高绮语隐置他人者复是魔事。受持讽诵学是经时。各自贡高转相形笑。菩萨当觉是为魔事。须菩提。受是经时各各志乱意不和同者。当知是为菩萨魔事。须菩提言。世尊。云何不得经中滋味便弃舍去当觉魔事。佛言。是辈菩萨未曾习行六波罗蜜。不闻般若波罗蜜自生意念言。我无有记莂于六波罗蜜。以是故。闻般若波罗蜜。不喜乐悦便弃舍去。当知是为菩萨魔事。世尊。云何菩萨言我无记莂不乐便去。佛言。未得菩萨道者。终不记阿耨多罗三耶三菩莂。是故言我无有莂于六波罗蜜。便弃舍去。当知是为菩萨魔事。若有菩萨意念言。我乡里不闻般若波罗蜜。及所生处亦不闻是。复弃舍去不复欲学般若波罗蜜。意转一念辄却一劫。随其转意多少之数。当更乃尔所劫。甫当复更学余经。不住萨云若亦不至萨云若。是辈菩萨为弃其根而攀枝条。当知是为菩萨魔事。须菩提言。世尊。何等经不从萨云若中出。而欲学诵余经。佛告须菩提。声闻所应三十七品法及三脱门。善男子善女人住是中。求取须陀洹道斯陀含阿那含阿罗汉道。不取萨云若然自作碍。须菩提。是为舍本攀枝者。所以者何。是菩萨亦复出生于般若波罗蜜中。般若波罗蜜者亦出道法俗法。菩萨学般若波罗蜜者。亦当学道法亦当学俗法。譬若有狗得大家所食不肯食之。得使人之食而更食之。须菩提。当来有学菩萨道者。得深般若波罗蜜更弃舍去反攀枝条。须菩提。当知是为菩萨魔事。复次须菩提。譬如有人欲得见象。得象舍去反求象迹。于意云何。是人为黠不。须菩提言。为不黠。当来之世有行菩萨道者。得深般若波罗蜜。反弃舍去更学声闻辟支佛经法。于意云何。是菩萨为黠不。须菩提言。为不黠。佛言。是菩萨当觉魔事。须菩提。譬如有人欲见大海已见舍去。反观牛迹之水。便言海之大小孰愈于此。于意云何。是人为黠不。须菩提言。世尊为不黠。佛言。当来有学菩萨道者得深般若波罗蜜亦弃舍去。反学声闻辟支佛经法。于中受学讽诵。须菩提。是辈菩萨当觉魔事。须菩提。譬如工匠。欲以揆则日月殿舍之模。竖立安造作释之殿。于意云何。彼匠虽巧宁能作不。须菩提言。世尊。此事甚难。非是凡夫世愚之士所能作者。佛言。当来之世有行菩萨道者得学深般若波罗蜜。中道而弃舍去。更于声闻辟支佛经法中。欲以具足萨云若萨云若事。于意云何。是人宁能成萨云若不。须菩提言。所不能成。佛言。是菩萨当觉魔事。须菩提。譬如有人欲见转轮圣王。见已反观小王谛熟视之。便言圣王之体与此何异。是人为黠不。须菩提言。世尊为不黠。佛言。当来有少德之人学菩萨道者。得闻深般若波罗蜜学持守行中道舍弃。更受罗汉辟支佛经法。复言。我当于中具萨云若。于意云何。是菩萨为黠不。须菩提言。世尊。为不黠。佛言。是为菩萨魔事。譬如饥人得百味食。更念欲得六十味食。舍百味去食六十味。于意云何。是为黠不。须菩提言。世尊。为不黠。佛言。当来有学菩萨道者。得深般若波罗蜜弃舍去已。更于声闻辟支佛经法中求萨云若。是菩萨为黠不。须菩提言。为不黠。佛言。是为菩萨魔事。譬如士夫得无价摩尼宝已反比水精。于意云何。是为黠不。须菩提言。世尊。为不黠。佛言。当来有学菩萨道者。得深般若波罗蜜已更弃舍去。反持比声闻辟支佛经法。于声闻辟支佛经法中欲得萨云若宁为黠不。须菩提言。为不黠。佛言。是为菩萨魔事。复次须菩提。若有善男子善女人。书般若波罗蜜已。于中他因缘起便不得书。或复有色声香味细滑法之留难。或复有檀波罗蜜留难尸波罗蜜留难羼波罗蜜留难惟逮波罗蜜留难。禅波罗蜜留难。乃至阿耨多罗三耶三菩皆为作留难。何以故。须菩提。般若波罗蜜者非是留难。不可思议亦非选择。不生不灭不着不断。无碍非见非行非猗。所以者何。须菩提。般若波罗蜜无是象法。若有菩萨书是经时。若有是辈留难事者当知是为魔事。须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜可得书耶。佛言不也。何以故。般若波罗蜜者其实不可见。至檀波罗蜜实不可见。乃至萨云若亦不可见。诸所有者皆不可见。何以故。无所有故。无所有者不可书也。须菩提。善男子善女人行菩萨道者。作是念言。是深般若波罗蜜无所有者。是为菩萨魔事。须菩提言。世尊。诸行菩萨道者。书是深般若波罗蜜经字已入是字中。便言我书般若波罗蜜。世尊。是六波罗蜜无有字法。所以者何。六波罗蜜无有文字。五阴亦无有文字。乃至萨云若亦无文字。世尊。善男子善女人行菩萨道者。从六波罗蜜。乃至萨云若。作无文字入般若波罗蜜者。亦是菩萨魔事。须菩提。善男子善女人行菩萨道者。书般若波罗蜜时。若起想念郡国县邑丘聚村落。若闻父母所尊之声意念父母。若念兄弟姊妹。若念兵贼淫欲之事作是念已复生余念。魔波旬复益其念作是留难。欲令中断使不书持。须菩提。是为菩萨魔事。若善男子善女人行菩萨道者。书持般若波罗蜜时。若供养事起衣被财利饮食床卧病瘦医药。言我书般若波罗蜜故得是供养。于是乐者当觉魔事须菩提。书是经时魔波旬于菩萨前。说种种异深经之事。菩萨有沤惒拘舍罗者不受魔所说。何以故。是经不能令人至萨云若故。须菩提。若是菩萨无沤惒拘舍罗意者。闻深般若波罗蜜便欲舍去。佛言。我广为诸菩萨说沤惒拘舍罗事。欲得沤惒拘舍罗事者。当从深般若波罗蜜中索之。须菩提。善男子善女人求菩萨乘者。舍深般若波罗蜜。欲从声闻辟支佛经法中求沤惒拘舍罗。须菩提。当知是为菩萨魔事。
1
文章点评
2021-03-02
大般若菠萝蜜多经 第二十七卷
初分教诫教授品第七之十七善现,汝复观何义言:即地界若净若不净增语非菩萨摩诃萨。即水火风空识界若净若不净增语非菩萨摩诃萨耶。世尊,若地界净不净。若水火.. <详情>
2021-03-01
大般若菠萝蜜多经 第二十六卷
初分教诫教授品第七之十六复次善现,汝观何义言:即眼触增语非菩萨摩诃萨。即耳鼻舌身意触增语非菩萨摩诃萨耶。具寿善现答言:世尊,若眼触若耳鼻舌身意触。尚.. <详情>
2021-02-28
大般若菠萝蜜多经 第二十五卷
初分教诫教授品第七之十五善现,汝复观何义言:即眼界若有为若无为增语非菩萨摩诃萨。即耳鼻舌身意界若有为若无为增语非菩萨摩诃萨耶。世尊,若眼界有为无为。.. <详情>
2021-02-27
大般若菠萝蜜多经 第二十四卷
初分教诫教授品第七之十四复次善现,汝观何义言即眼处增语非菩萨摩诃萨即耳鼻舌身意处增语非菩萨摩诃萨耶。具寿善现答言:世尊,若眼处。若耳鼻舌身意处。尚毕.. <详情>
2021-02-26
大般若菠萝蜜多经 第二十三卷
初分教诫教授品第七之十三复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即预流果增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即一来不还阿罗汉果增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,.. <详情>
2021-02-24
大般若菠萝蜜多经 第二十二卷
初分教诫教授品第七之十二复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即佛十力增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即四无所畏。四无碍解。十八佛不共法。增语是菩萨摩.. <详情>
2021-02-23
大般若菠萝蜜多经 第二十一卷
初分教诫教授品第七之十一复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即八解脱增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即八胜处九次第定十遍处增语是菩萨摩诃萨不。不也世.. <详情>
2021-02-22
大般若菠萝蜜多经 第二十卷
初分教诫教授品第七之十复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即内空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即外空。内外空。空空。大空。胜义空。有为空。无为空。.. <详情>

月排行榜

广告合作 sushijiameng#qq.com

© 2015-2021 素超人

跟帖评论自律管理承诺说明 违法和不良信息举报:110 举报邮箱:sushijiameng#qq.com 客服QQ:766121231
账号: