• QQ好友群
  • 点评
  • 收藏

卷五

大般若波罗蜜多经

△初分相应品第三之二

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不见色若相应若不相应。不见受想行识若相应若不相应。不见眼处若相应若不相应。不见耳鼻舌身意处若相应若不相应。不见色处若相应。若不相应不见声香味触法处若相应若不相应。不见眼界。若相应若不相应。不见耳鼻舌身意界。若相应若不相应不。见色界若相应若不相应。不见声香味触法界若相应若不相应。不见眼识界若相应若不相应。不见耳鼻舌身意识界若相应若不相应。不见眼触若相应若不相应。不见耳鼻舌身意触若相应若不相应。不见眼触为缘所生诸受若相应若不相应。不见耳鼻舌身意触为缘所生诸受若相应若不相应。不见地界若相应若不相应。不见水火风空识界若相应若不相应。不见因缘若相应若不相应。不见等无间缘所缘缘增上缘若相应若不相应。不见从缘所生诸法若相应若不相应。不见无明若相应若不相应。不见行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼若相应若不相应。不见欲界若相应若不相应。不见色无色界若相应若不相应。不见布施波罗蜜多若相应若不相应。不见净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若相应若不相应。不见内空若相应若不相应。不见外空。内外空。空空。大空。胜义空。有为空。无为空。毕竟空。无际空。散空。无变异空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。无性空。自性空。无性自性空若相应若不相应。不见真如若相应若不相应。不见法界法性。不虚妄性。不变异性。平等性。离生性。法定。法祝实际。虚空界。不思议界若相应若不相应。不见四念住若相应若不相应。不见四正断四神足五根五力七等觉支八圣道支若相应若不相应。不见苦圣谛若相应若不相应。不见集灭道圣谛若相应若不相应。不见十善业道若相应若不相应。不见五近事戒八近住戒若相应若不相应。不见施性福业事若相应若不相应。不见戒性修性福业事若相应若不相应。不见四静虑若相应若不相应。不见四无量四无色定若相应若不相应。不见八解脱若相应若不相应。不见八胜处九次第定十遍处若相应若不相应。不见空解脱门若相应若不相应。不见无相无愿解脱门若相应若不相应。不见一切陀罗尼门若相应若不相应。不见一切三摩地门若相应若不相应。不见极喜地若相应若不相应。不见离垢地。发光地。焰慧地。极难胜地。现前地。远行地。不动地。善慧地。法雲地。若相应若不相应。不见五眼若相应若不相应。不见六神通若相应若不相应。不见佛十力若相应若不相应。不见四无所畏四无碍解大慈大悲大喜大舍十八佛不共法若相应若不相应。不见三十二大士相若相应若不相应。不见八十随好若相应若不相应。不见无忘失法若相应若不相应。不见恒住舍性若相应若不相应。不见一切智若相应若不相应。不见道相智一切相智一切相微妙智若相应若不相应。不见一切智智若相应若不相应。不见永拔一切烦恼习气若相应若不相应。不见预流果若相应若不相应。不见一来不还阿罗汉果若相应若不相应。不见独觉菩提若相应若不相应。不见一切菩萨摩诃萨行若相应若不相应。不见诸佛无上正等菩提若相应若不相应。不见我若相应若不相应。不见有情命者生者养者士夫补特伽罗意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者见者若相应若不相应。舍利子,由是因缘。应知诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观空与空相应不相应。不观无相与无相相应不相应。不观无愿与无愿相应不相应。何以故?舍利子,空无相无愿。皆无相应不相应故。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。入一切法自相空已,不观色若相应若不相应。不观受想行识若相应若不相应。是菩萨摩诃萨。不观色与前际若相应若不相应。何以故?不见前际故。不观受想行识与前际若相应若不相应。何以故?不见前际故。不观色与後际若相应若不相应。何以故?不见後际故。不观受想行识与後际若相应若不相应。何以故?不见後际故。不观色与现在若相应若不相应。何以故?不见现在故。不观受想行识与现在若相应若不相应。何以故?不见现在故。复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观前际与後际若相应若不相应。不观前际与现在若相应若不相应。不观後际与前际若相应若不相应。不观後际与现在若相应若不相应。不观现在与前际若相应若不相应。不观现在与後际若相应若不相应。不观前际与後际现在若相应若不相应。不观後际与前际现在若相应若不相应。不观现在与前际後际若相应若不相应。不观前际後际现在若相应若不相应。何以故?舍利子,三世空故。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与过去若相应若不相应。何以故?尚不见有过去。况观一切智与过去若相应若不相应。不观一切智与未来若相应若不相应。何以故?尚不见有未来。况观一切智与未来若相应若不相应。不观一切智与现在若相应若不相应。何以故?尚不见有现在。况观一切智与现在若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与色若相应若不相应。何以故?尚不见有色。况观一切智与色若相应若不相应。不观一切智与受想行识若相应若不相应。何以故?尚不见有受想行识。况观一切智与受想行识若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与眼处若相应若不相应。何以故?尚不见有眼处。况观一切智与眼处若相应若不相应。不观一切智与耳鼻舌身意处若相应若不相应。何以故?尚不见有耳鼻舌身意处。况观一切智与耳鼻舌身意处若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与色处若相应若不相应。何以故?尚不见有色处。况观一切智与色处若相应若不相应。不观一切智与声香味触法处若相应若不相应。何以故?尚不见有声香味触法处。况观一切智与声香味触法处若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与眼界若相应若不相应。何以故?尚不见有眼界。况观一切智与眼界若相应若不相应。不观一切智与耳鼻舌身意界若相应若不相应。何以故?尚不见有耳鼻舌身意界。况观一切智与耳鼻舌身意界若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨。修行般若波罗蜜多。不观一切智与色界若相应若不相应。何以故?尚不见有色界。况观一切智与色界若相应若不相应。不观一切智与声香味触法界若相应若不相应。何以故?尚不见有声香味触法界。况观一切智与声香味触法界若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与眼识界若相应若不相应。何以故?尚不见有眼识界。况观一切智与眼识界若相应若不相应。不观一切智与耳鼻舌身意识界若相应若不相应。何以故?尚不见有耳鼻舌身意识界。况观一切智与耳鼻舌身意识界若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与眼触若相应若不相应。何以故?尚不见有眼触。况观一切智与眼触若相应若不相应。不观一切智与耳鼻舌身意触若相应若不相应。何以故?尚不见有耳鼻舌身意触。况观一切智与耳鼻舌身意触若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与眼触为缘所生诸受若相应若不相应。何以故?尚不见有眼触为缘所生诸受。况观一切智与眼触为缘所生诸受若相应若不相应。不观一切智与耳鼻舌身意触为缘所生诸受若相应若不相应。何以故?尚不见有耳鼻舌身意触为缘所生诸受。况观一切智与耳鼻舌身意触为缘所生诸受若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与地界若相应若不相应。何以故?尚不见有地界。况观一切智与地界若相应若不相应。不观一切智与水火风空识界若相应若不相应。何以故?尚不见有水火风空识界。况观一切智与水火风空识界若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与因缘若相应若不相应。何以故?尚不见有因缘。况观一切智与因缘若相应若不相应。不观一切智与等无间缘所缘缘增上缘及从缘所生法若相应若不相应。何以故?尚不见有等无间缘所缘缘增上缘及从缘所生法。况观一切智与等无间缘所缘缘增上缘及从缘所生法若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与无明若相应若不相应。何以故?尚不见有无明。况观一切智与无明若相应若不相应。不观一切智与行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼若相应若不相应。何以故?尚不见有行乃至老死愁叹苦忧恼。况观一切智与行乃至老死愁叹苦忧恼若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与布施波罗蜜多若相应若不相应。何以故?尚不见有布施波罗蜜多。况观一切智与布施波罗蜜多若相应若不相应。不观一切智与净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若相应若不相应。何以故?尚不见有净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多。况观一切智与净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与内空若相应若不相应。何以故?尚不见有内空。况观一切智与内空若相应若不相应。不观一切智与外空。内外空。空空。大空。胜义空。有为空。无为空。毕竟空。无际空。散空。无变异空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。无性空。自性空。无性自性空。若相应若不相应。何以故?尚不见有外空乃至无性自性空。况观一切智与外空乃至无性自性空若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应」复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与四念住若相应若不相应。何以故?尚不见有四念祝况观一切智与四念住若相应若不相应。不观一切智与四正断四神足五根五力七等觉支。八圣道支若相应若不相应。何以故?尚不见有四正断乃至八圣道支。况观一切智与四正断乃至八圣道支若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与苦圣谛若相应若不相应。何以故?尚不见有苦圣谛。况观一切智与苦圣谛若相应若不相应。不观一切智与集灭道圣谛。若相应若不相应。何以故?尚不见有集灭道圣谛。况观一切智与集灭道圣谛若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与四静虑若相应若不相应。何以故?尚不见有四静虑。况观一切智与四静虑若相应若不相应。不观一切智与四无量四无色定若相应若不相应。何以故?尚不见有四无量四无色定。况观一切智与四无量四无色定若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与八解脱若相应若不相应。何以故?尚不见有八解脱。况观一切智与八解脱若相应若不相应。不观一切智与八胜处九次第定十遍处若相应若不相应。何以故?尚不见有八胜处九次第定十遍处。况观一切智与八胜处九次第定十遍处若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与空解脱门若相应若不相应。何以故?尚不见有空解脱门。况观一切智与空解脱门若相应若不相应。不观一切智与无相无愿解脱门若相应若不相应。何以故?尚不见有无相无愿解脱门。况观一切智与无相无愿解脱门若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应」复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与一切陀罗尼门若相应若不相应。何以故?尚不见有一切陀罗尼门。况观一切智与一切陀罗尼门若相应若不相应。不观一切智与一切三摩地门若相应若不相应。何以故?尚不见有一切三摩地门。况观一切智与一切三摩地门若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与极喜地若相应若不相应。何以故?尚不见有极喜地。况观一切智与极喜地若相应若不相应。不观一切智与离垢地。发光地。焰慧地。极难胜地。现前地。远行地。不动地。善慧地。法雲地。若相应若不相应。何以故?尚不见有离垢地乃至法雲地。况观一切智与离垢地乃至法雲地若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与五眼若相应若不相应。何以故?尚不见有五眼。况观一切智与五眼若相应若不相应。不观一切智与六神通若相应若不相应。何以故?尚不见有六神通。况观一切智与六神通若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与佛十力若相应若不相应。何以故?尚不见有佛十力。况观一切智与佛十力若相应若不相应。不观一切智与四无所畏四无碍解大慈大悲大喜大舍十八佛不共法若相应若不相应。何以故?尚不见有四无所畏乃至十八佛不共法。况观一切智与四无所畏乃至十八佛不共法若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与三十二大士相若相应若不相应。何以故?尚不见有三十二大士相。况观一切智与三十二大士相若相应若不相应。不观一切智与八十随好若相应若不相应。何以故?尚不见有八十随好。况观一切智与八十随好若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与无忘失法若相应若不相应。何以故?尚不见有无忘失法。况观一切智与无忘失法若相应若不相应。不观一切智与恒住舍性若相应若不相应。何以故?尚不见有恒住舍性。况观一切智与恒住舍性若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与一切智若相应若不相应。何以故?尚不见有一切智。况观一切智与一切智若相应若不相应。不观一切智与道相智一切相智若相应若不相应。何以故?尚不见有道相智一切相智。况观一切智与道相智一切相智若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与佛若相应若不相应。何以故?尚不见有佛。况观一切智与佛若相应若不相应。不观一切智与菩提若相应若不相应。何以故?尚不见有菩提。况观一切智与菩提若相应若不相应。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不观一切智与佛若相应若不相应。亦不观佛与一切智若相应若不相应。何以故?一切智即是佛。佛即是一切智故。不观一切智与菩提若相应若不相应。不观菩提与一切智若相应若不相应。何以故?一切智即是菩提。菩提即是一切智故。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不著色有。不著色非有。不著受想行识有。不著受想行识非有。不著色常。不著色无常。不著受想行识常。不著受想行识无常。不著色乐。不著色苦。不著受想行识乐。不著受想行识苦。不著色我。不著色无我。不著受想行识我。不著受想行识无我。不著色寂静。不著色不寂静。不著受想行识寂静。不著受想行识不寂静。不著色空。不著色不空。不著受想行识空。不著受想行识不空。不著色无相。不著色有相。不著受想行识无相。不著受想行识有相。不著色无愿。不著色有愿。不著受想行识无愿。不著受想行识有愿。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不著眼处有。不著眼处非有。不著耳鼻舌身意处有。不著耳鼻舌身意处非有。不著眼处常。不著眼处无常。不著耳鼻舌身意处常。不著耳鼻舌身意处无常。不著眼处乐。不著眼处苦。不著耳鼻舌身意处乐。不著耳鼻舌身意处苦。不著眼处我。不著眼处无我。不著耳鼻舌身意处我。不著耳鼻舌身意处无我。不著眼处寂静。不著眼处不寂静。不著耳鼻舌身意处寂静。不著耳鼻舌身意处不寂静。不著眼处空。不著眼处不空。不著耳鼻舌身意处空。不著耳鼻舌身意处不空。不著眼处无相。不著眼处有相。不著耳鼻舌身意处无相。不著耳鼻舌身意处有相。不著眼处无愿。不著眼处有愿。不著耳鼻舌身意处无愿。不著耳鼻舌身意处有愿。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不著色处有。不著色处非有。不著声香味触法处有。不著声香味触法处非有。不著色处常。不著色处无常。不著声香味触法处常。不著声香味触法处无常。不著色处乐。不著色处苦。不著声香味触法处乐。不著声香味触法处苦。不著色处我。不著色处无我。不著声香味触法处我。不著声香味触法处无我。不著色处寂静。不著色处不寂静。不著声香味触法处寂静。不著声香味触法处不寂静。不著色处空。不著色处不空。不著声香味触法处空。不著声香味触法处不空。不著色处无相。不著色处有相。不著声香味触法处无相。不著声香味触法处有相。不著色处无愿。不著色处有愿。不著声香味触法处无愿。不著声香味触法处有愿。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不著眼界有。不著眼界非有。不著耳鼻舌身意界有。不著耳鼻舌身意界非有。不著眼界常。不著眼界无常。不著耳鼻舌身意界常。不著耳鼻舌身意界无常。不著眼界乐。不著眼界苦。不著耳鼻舌身意界乐。不著耳鼻舌身意界苦。不著眼界我。不著眼界无我。不著耳鼻舌身意界我。不著耳鼻舌身意界无我。不著眼界寂静。不著眼界不寂静。不著耳鼻舌身意界寂静。不著耳鼻舌身意界不寂静。不著眼界空。不著眼界不空。不著耳鼻舌身意界空。不著耳鼻舌身意界不空。不著眼界无相。不著眼界有相。不著耳鼻舌身意界无相。不著耳鼻舌身意界有相。不著眼界无愿。不著眼界有愿。不著耳鼻舌身意界无愿。不著耳鼻舌身意界有愿。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不著色界有。不著色界非有。不著声香味触法界有。不著声香味触法界非有。不著色界常。不著色界无常。不著声香味触法界常。不著声香味触法界无常。不著色界乐。不著色界苦。不著声香味触法界乐。不著声香味触法界苦。不著色界我。不著色界无我。不著声香味触法界我。不著声香味触法界无我。不著色界寂静。不著色界不寂静。不著声香味触法界寂静。不著声香味触法界不寂静。不著色界空。不著色界不空。不著声香味触法界空。不著声香味触法界不空。不著色界无相。不著色界有相。不著声香味触法界无相。不著声香味触法界有相。不著色界无愿。不著色界有愿。不著声香味触法界无愿。不著声香味触法界有愿。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不著眼识界有。不著眼识界非有。不著耳鼻舌身意识界有。不著耳鼻舌身意识界非有。不著眼识界常。不著眼识界无常。不著耳鼻舌身意识界常。不著耳鼻舌身意识界无常。不著眼识界乐。不著眼识界苦。不著耳鼻舌身意识界乐。不著耳鼻舌身意识界苦。不著眼识界我。不著眼识界无我。不著耳鼻舌身意识界我。不著耳鼻舌身意识界无我。不著眼识界寂静。不著眼识界不寂静。不著耳鼻舌身意识界寂静。不著耳鼻舌身意识界不寂静。不著眼识界空。不著眼识界不空。不著耳鼻舌身意识界空。不著耳鼻舌身意识界不空。不著眼识界无相。不著眼识界有相。不著耳鼻舌身意识界无相。不著耳鼻舌身意识界有相。不著眼识界无愿。不著眼识界有愿。不著耳鼻舌身意识界无愿。不著耳鼻舌身意识界有愿。舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。与如是法相应故。当言与般若波罗蜜多相应。

6
文章点评
2022-05-18
卷一
△初分缘起品第一之一如是我闻,一时薄伽梵。住王舍城鹫峰山顶。与大刍众千二百五十人俱。皆阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼得真自在心善解脱慧善解脱。如调慧马亦如大龙。已作所作已办所办。弃诸重担逮得己利。尽诸有结正知解脱。至心自在第一究竟。除阿.. <详情>
2022-05-18
卷二
△初分缘起品第一之二尔时北方尽克伽沙等世界。最後世界名曰最胜。佛号胜帝如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵。时现在彼。安隐住持。为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰胜授。见此大光大地变动及佛身相。心.. <详情>
2022-05-18
卷三
△初分学观品第二之一尔时世尊知诸世界。若天魔梵。若诸沙门。若婆罗门。若揵达缚。若阿素洛。若诸龙神。若诸菩萨摩诃萨众。住最後身绍尊位者,若馀一切於法有缘人非人等。皆来集会。便告具寿舍利子言:若菩萨摩诃萨欲於一切法等觉一切相。当学般若.. <详情>
2022-05-18
卷四
△初分学观品第二之二佛告舍利子,若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。已能成办如是功德。尔时三千大千世界四大天王。皆大欢喜咸作是念。我等今者应以四钵奉此菩萨。如昔天王奉先佛钵。是时三千大千世界。三十三天。夜摩天。睹史多天。乐变化天。他化自.. <详情>
2022-05-18
卷五
△初分相应品第三之二复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不见色若相应若不相应。不见受想行识若相应若不相应。不见眼处若相应若不相应。不见耳鼻舌身意处若相应若不相应。不见色处若相应。若不相应不见声香味触法处若相应若不相应。不见眼.. <详情>

文章 600

获赞 11907

访问量 1314734

相关章节

简介

(梵文Mahā-prajňāpāramitāsūtra) “般若波罗蜜多”(Prajňāpāramitā),意为“通过智慧到彼岸”。略称《大般若经》、《般若经》。佛经名。为佛教般若类经典的汇编。唐玄奘从显庆五年(660年)到龙朔三年(663年)译。六百卷。《大慈恩寺三藏法师传》卷十:“法师于西域得三本,到此翻译之日,文有疑错,即校三本以定之,殷勤省覆,方乃著文。”认为世俗认识及其面对的一切对象,均属“因缘和合”,假而不实,唯有通过“般若”对世俗认识的否定,才能把握佛教“真理”,达到觉悟解脱。为大乘佛教的基础理论。共分四处(按所传佛陀说法处所王舍城的鹫峰山、给孤独园、他化自在天王宫、王舍城竹林精舍分类,相当四集)、十六会(相当于编)、二百七十五分(相当于章)。其中第一、三、五、十一、十二、十三、十四、十五、十六会,合四百八十一卷,是玄奘新译;其他各会属重译,例如:  第二会(卷四百零一至四百七十八)与西晋无罗叉和竺叔兰译《放光般若经》、竺法护译《光赞般若经》、后秦鸠摩罗什译《摩诃般若经》是同本异译;第四会(卷五百三十八至五百五十五)与东汉末支娄迦谶译《道行般若经》(即《般若道行品经》)、三国吴支谦译《大明度无极经》、鸠摩罗什译《小品般若经》是同本异译;第九会(卷五百七十七)与鸠摩罗什译《金刚般若经》、北魏菩提流支译《金刚般若经》等是同本异译。
账号: