• QQ好友群
  • 点评
  • 收藏

卷十八

大般若波罗蜜多经

△初分教诫教授品第七之八

复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即眼界增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼界不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意界不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,

复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即色界增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即色界不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即声香味触法界不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,

复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即眼识界增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界生增语是菩萨摩诃萨不不也世尊,即眼识界灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界无罪增语是菩萨摩诃萨不不也世尊,即眼识界有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼识界不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意识界不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,

复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即眼触增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触无愿增语是菩萨摩诃萨不不也世尊,即眼触寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,

复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即眼触为缘所生诸受增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩诃萨不不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即眼触为缘所生诸受不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即耳鼻舌身意触为缘所生诸受不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊。

14
文章点评
2022-05-18
卷一
△初分缘起品第一之一如是我闻,一时薄伽梵。住王舍城鹫峰山顶。与大刍众千二百五十人俱。皆阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼得真自在心善解脱慧善解脱。如调慧马亦如大龙。已作所作已办所办。弃诸重担逮得己利。尽诸有结正知解脱。至心自在第一究竟。除阿.. <详情>
2022-05-18
卷二
△初分缘起品第一之二尔时北方尽克伽沙等世界。最後世界名曰最胜。佛号胜帝如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵。时现在彼。安隐住持。为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰胜授。见此大光大地变动及佛身相。心.. <详情>
2022-05-18
卷三
△初分学观品第二之一尔时世尊知诸世界。若天魔梵。若诸沙门。若婆罗门。若揵达缚。若阿素洛。若诸龙神。若诸菩萨摩诃萨众。住最後身绍尊位者,若馀一切於法有缘人非人等。皆来集会。便告具寿舍利子言:若菩萨摩诃萨欲於一切法等觉一切相。当学般若.. <详情>
2022-05-18
卷四
△初分学观品第二之二佛告舍利子,若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。已能成办如是功德。尔时三千大千世界四大天王。皆大欢喜咸作是念。我等今者应以四钵奉此菩萨。如昔天王奉先佛钵。是时三千大千世界。三十三天。夜摩天。睹史多天。乐变化天。他化自.. <详情>
2022-05-18
卷五
△初分相应品第三之二复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不见色若相应若不相应。不见受想行识若相应若不相应。不见眼处若相应若不相应。不见耳鼻舌身意处若相应若不相应。不见色处若相应。若不相应不见声香味触法处若相应若不相应。不见眼.. <详情>

文章 600

获赞 12299

访问量 1435313

相关章节

简介

(梵文Mahā-prajňāpāramitāsūtra) “般若波罗蜜多”(Prajňāpāramitā),意为“通过智慧到彼岸”。略称《大般若经》、《般若经》。佛经名。为佛教般若类经典的汇编。唐玄奘从显庆五年(660年)到龙朔三年(663年)译。六百卷。《大慈恩寺三藏法师传》卷十:“法师于西域得三本,到此翻译之日,文有疑错,即校三本以定之,殷勤省覆,方乃著文。”认为世俗认识及其面对的一切对象,均属“因缘和合”,假而不实,唯有通过“般若”对世俗认识的否定,才能把握佛教“真理”,达到觉悟解脱。为大乘佛教的基础理论。共分四处(按所传佛陀说法处所王舍城的鹫峰山、给孤独园、他化自在天王宫、王舍城竹林精舍分类,相当四集)、十六会(相当于编)、二百七十五分(相当于章)。其中第一、三、五、十一、十二、十三、十四、十五、十六会,合四百八十一卷,是玄奘新译;其他各会属重译,例如:  第二会(卷四百零一至四百七十八)与西晋无罗叉和竺叔兰译《放光般若经》、竺法护译《光赞般若经》、后秦鸠摩罗什译《摩诃般若经》是同本异译;第四会(卷五百三十八至五百五十五)与东汉末支娄迦谶译《道行般若经》(即《般若道行品经》)、三国吴支谦译《大明度无极经》、鸠摩罗什译《小品般若经》是同本异译;第九会(卷五百七十七)与鸠摩罗什译《金刚般若经》、北魏菩提流支译《金刚般若经》等是同本异译。
账号: