• QQ好友群
  • 点评
  • 收藏

卷十九

大般若波罗蜜多经

△初分教诫教授品第七之九

复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即地界增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界。远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即地界不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即水火风空识界不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,

复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即因缘增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即因缘不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即等无间缘所缘缘增上缘不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,

复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即缘所生法增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即缘所生法不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,

复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即无明增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行识名色六处触受爱取有生老死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明有漏增语。是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死善增语。是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即无明不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即行乃至老死不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,

复次善现,所言菩萨摩诃萨者,於意云何。即布施波罗蜜多增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多无常增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多乐增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多苦增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多无我增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多不净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多不空增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多无相增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多无愿增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多不寂静增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多不远离增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多无为增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多无漏增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多生增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多灭增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多非善增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多无罪增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多有烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多无烦恼增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多出世间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多杂染增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多清净增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多属生死增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多属涅槃增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多在内增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多在外增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多在两间增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即布施波罗蜜多不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊,即净戒安忍精进静虑般若波罗蜜多不可得增语是菩萨摩诃萨不。不也世尊。

2
文章点评
2022-05-18
卷一
△初分缘起品第一之一如是我闻,一时薄伽梵。住王舍城鹫峰山顶。与大刍众千二百五十人俱。皆阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼得真自在心善解脱慧善解脱。如调慧马亦如大龙。已作所作已办所办。弃诸重担逮得己利。尽诸有结正知解脱。至心自在第一究竟。除阿.. <详情>
2022-05-18
卷二
△初分缘起品第一之二尔时北方尽克伽沙等世界。最後世界名曰最胜。佛号胜帝如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵。时现在彼。安隐住持。为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰胜授。见此大光大地变动及佛身相。心.. <详情>
2022-05-18
卷三
△初分学观品第二之一尔时世尊知诸世界。若天魔梵。若诸沙门。若婆罗门。若揵达缚。若阿素洛。若诸龙神。若诸菩萨摩诃萨众。住最後身绍尊位者,若馀一切於法有缘人非人等。皆来集会。便告具寿舍利子言:若菩萨摩诃萨欲於一切法等觉一切相。当学般若.. <详情>
2022-05-18
卷四
△初分学观品第二之二佛告舍利子,若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。已能成办如是功德。尔时三千大千世界四大天王。皆大欢喜咸作是念。我等今者应以四钵奉此菩萨。如昔天王奉先佛钵。是时三千大千世界。三十三天。夜摩天。睹史多天。乐变化天。他化自.. <详情>
2022-05-18
卷五
△初分相应品第三之二复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不见色若相应若不相应。不见受想行识若相应若不相应。不见眼处若相应若不相应。不见耳鼻舌身意处若相应若不相应。不见色处若相应。若不相应不见声香味触法处若相应若不相应。不见眼.. <详情>

文章 600

获赞 7842

访问量 881778

相关章节

简介

(梵文Mahā-prajňāpāramitāsūtra) “般若波罗蜜多”(Prajňāpāramitā),意为“通过智慧到彼岸”。略称《大般若经》、《般若经》。佛经名。为佛教般若类经典的汇编。唐玄奘从显庆五年(660年)到龙朔三年(663年)译。六百卷。《大慈恩寺三藏法师传》卷十:“法师于西域得三本,到此翻译之日,文有疑错,即校三本以定之,殷勤省覆,方乃著文。”认为世俗认识及其面对的一切对象,均属“因缘和合”,假而不实,唯有通过“般若”对世俗认识的否定,才能把握佛教“真理”,达到觉悟解脱。为大乘佛教的基础理论。共分四处(按所传佛陀说法处所王舍城的鹫峰山、给孤独园、他化自在天王宫、王舍城竹林精舍分类,相当四集)、十六会(相当于编)、二百七十五分(相当于章)。其中第一、三、五、十一、十二、十三、十四、十五、十六会,合四百八十一卷,是玄奘新译;其他各会属重译,例如:  第二会(卷四百零一至四百七十八)与西晋无罗叉和竺叔兰译《放光般若经》、竺法护译《光赞般若经》、后秦鸠摩罗什译《摩诃般若经》是同本异译;第四会(卷五百三十八至五百五十五)与东汉末支娄迦谶译《道行般若经》(即《般若道行品经》)、三国吴支谦译《大明度无极经》、鸠摩罗什译《小品般若经》是同本异译;第九会(卷五百七十七)与鸠摩罗什译《金刚般若经》、北魏菩提流支译《金刚般若经》等是同本异译。
账号: