• QQ好友群
  • 点评
  • 收藏

卷五百九十六

大般若波罗蜜多经

△第十六般若波罗蜜多分之四

复次善勇猛。五蕴不可施设。有去有来有住有不祝十二处十八界等亦不可施设。有去有来有住有不祝如是蕴处界等无去无来无住无不祝是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴不可施设。有远有彼岸。十二处十八界等亦不可施设。有远有彼岸。如是蕴处界等无远无彼岸。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴不可施设。有爱有恚有怖有痴。十二处十八界等亦不可施设。有爱有恚有怖有痴。如是蕴处界等无爱无恚无怖无痴。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴无与无取无持戒无犯戒无忍无不忍无精进无懈怠无等持无心乱无妙慧无恶慧。十二处十八界等亦无与无取无持戒无犯戒无忍无不忍无精进无懈怠无等持无心乱无妙慧无恶慧。如是蕴处界等无与无取无持戒无犯戒无忍无不忍无精进无懈怠无等持无心乱无妙慧无恶慧。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴无颠倒无不颠倒。十二处十八界等亦无颠倒无不颠倒。如是蕴处界等无颠倒无不颠倒。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴无念住正断神足根力觉支道支。十二处十八界等亦无念住正断神足根力觉支道支。如是蕴处界等无念住正断神足根力觉支道支。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴无明无解脱。十二处十八界等亦无明无解脱。如是蕴处界等无明无解脱。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴无静虑解脱等持等至。十二处十八界等亦无静虑解脱等持等至。如是蕴处界等无静虑解脱等持等至。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴无有量无无量无神通无非神通十二处十八界等亦无有量无无量无神通无非神通。如是蕴处界等无有量无无量无神通无非神通。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴无空无不空无有相无无相无有愿无无愿。十二处十八界等亦无空无不空无有相无无相无有愿无无愿。如是蕴处界等无空无不空无有相无无相无有愿无无愿。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴非有为非无为非有漏非无漏非世间非出世间非有系非离系。十二处十八界等亦非有为非无为非有漏非无漏非世间非出世间非有系非离系。如是蕴处界等非有为非无为非有漏非无漏非世间非出世间非有系非离系。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴非有著非无著非有智非无智。十二处十八界等亦非有著非无著非有智非无智。如是蕴处界等非有著非无著非有智非无智。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴无执持无动摇无戏论。十二处十八界等亦无执持无动摇无戏论。如是蕴处界等无执持无动摇无戏论。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴非有想非无想。十二处十八界等亦非有想非无想。如是蕴处界等非有想非无想。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴非寂静非不寂静。十二处十八界等亦非寂静非不寂静。如是蕴处界等非寂静非不寂静。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。五蕴非涅槃非不涅槃。十二处十八界等亦非涅槃非不涅槃。如是蕴处界等非涅槃非不涅槃。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说五蕴生起所摄非谓般若波罗蜜多。所说五蕴生起所摄。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。所说十二处十八界等生起所摄非谓般若波罗蜜多。所说十二处十八界等生起所摄。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说缘起生起所摄非谓般若波罗蜜多。所说缘起生起所摄。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说颠倒生起所摄非谓般若波罗蜜多。所说颠倒生起所摄所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说诸盖生起所摄非谓般若波罗蜜多。所说诸盖生起所摄。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说三十六爱行生起所摄非谓般若波罗蜜多。所说三十六爱行生起所摄。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说六十二见趣生起所摄非谓般若波罗蜜多。所说六十二见趣生起所摄。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说静虑解脱等持等至非谓般若波罗蜜多。所说静虑解脱等持等至。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说四无量五神通非谓般若波罗蜜多。所说四无量五神通。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说有为所摄世间一切善根等法生起所摄非谓般若波罗蜜多。所说有为所摄世间一切善根等法生起所摄。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说念住正断神足根力觉支道支生起所摄非谓般若波罗蜜多。所说念住正断神足根力觉支道支生起所摄。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说苦集灭道圣谛非谓般若波罗蜜多。所说苦集灭道圣谛。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说戒定慧解脱解脱智见清净非谓般若波罗蜜多。所说戒定慧解脱解脱智见清净。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说无为所摄出世间无依无漏法非谓般若波罗蜜多。所说无为所摄出世间无依无漏法。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说空无相无愿无生无作法非谓般若波罗蜜多。所说空无相无愿无生无作法。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。复次善勇猛。所说明解脱离灭涅槃非谓般若波罗蜜多。所说明解脱离灭涅槃。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。

何以故?善勇猛。如是般若波罗蜜多非色蕴摄亦非受想行识蕴摄。非眼处摄亦非耳鼻舌身意处摄。非色处摄亦非声香味触法处摄。非眼界摄亦非耳鼻舌身意界摄。非色界摄亦非声香味触法界摄。非眼识界摄亦非耳鼻舌身意识界摄。非地界摄亦非水火风空识界摄。非欲界摄亦非色无色界摄。非有为摄亦非无为摄。非世间摄亦非出世间摄。非有漏摄亦非无漏摄。非善法摄亦非非善法摄。非有情界摄亦非非有情界摄。亦非远离如是等法别有般若波罗蜜多。复次善勇猛。甚深般若波罗蜜多。非如是等诸法所摄亦非不摄。如是所摄所不摄法。所有真如不虚妄性不变异性如所有性。是谓般若波罗蜜多。善勇猛。真如者是何增语。善勇猛。真如者谓诸法性。非如愚夫异生所得亦非异彼。然诸法性如诸如来及佛弟子菩萨所见。如是法性理趣真实常无变易故名真如。即此真如说为菩萨甚深般若波罗蜜多。

复次善勇猛。如是般若波罗蜜多於一切法。无增无减非合非离非缺非满非益非损。非移转非趣入。非生非灭非染非净。非流转非还灭。非集起非隐没。非有相非无相。非平等非不平等。非世俗非胜义。非乐非苦。非常非无常。非净非不净。非我非无我。非谛实非虚妄。非作者非作具。非容受非不容受。非信解非不信解。非自性非不自性。非死非生非生非死。非出非没非续非断。非和合非不和合。非有贪非离贪。非有瞋非离瞋。非有痴非离痴。非颠倒非不颠倒。非有所缘非无所缘。非有尽非无荆非有智非无智。非下性非高性。非有恩非无恩。非往去非还来。非有性非无性。非爱非恚非明非闇。非懈怠非精进。非空非不空。非有相非无相。非有愿非无愿。非造作非不造作。非隐没非不隐没。非无明非解脱。非寂静非不寂静。非涅槃非不涅槃。非如理非不如理。非遍知非不遍知。非出离非不出离。非调伏非不调伏。非持戒非犯戒。非散乱非不散乱。非妙慧非恶慧。非识非不识。非住非不祝非同分非异分。非有非无有。非得非不得。非现观非不现观。非作证非不作证。非通达非不通达。甚深般若波罗蜜多於一切法不为此等种种事故而现在前。

复次善勇猛。如人梦中说梦所见种种自性。如是所说梦境自性都无所有。何以故?善勇猛。梦尚非有。况有梦境自性可说。如是般若波罗蜜多。虽假说有种种自性。而此般若波罗蜜多。实无自性可得宣说。复次善勇猛。如梦不为显示诸法而现在前。如是般若波罗蜜多亦复不为显示诸法而现在前。复次善勇猛。譬如幻士说幻所见种种自性。如是所说幻境自性都无所有。何以故?善勇猛。幻尚非有。况有幻境自性可说。如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性。而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次善勇猛。如幻不为生起诸法而现在前。如是般若波罗蜜多。亦复不为生起诸法而现在前。复次善勇猛。如光影人宣说光影种种自性。如是所说光影自性都无所有。何以故?善勇猛。影尚非有。况有光影自性可说。如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性。而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次善勇猛。如影不为显示诸法而现在前。如是般若波罗蜜多亦复不为显示诸法而现在前。复次善勇猛。如阳焰人宣说阳焰种种自性。如是所说阳焰自性都无所有。何以故?善勇猛。焰尚非有。况有阳焰自性可说。如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性。而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次善勇猛。如焰不为显示诸法而现在前。如是般若波罗蜜多亦复不为显示诸法而现在前。复次善勇猛。如人住在山谷等中。闻谷响声都无所见。若时自语复闻其声。如是般若波罗蜜多虽有所闻种种文句。而所闻法都无自性。唯除说时可有闻解。复次善勇猛。如响不为显示诸法而现在前。如是般若波罗蜜多亦复不为显示诸法而现在前。复次善勇猛。譬如有人见诸聚沫便说种种聚沫自性。如是所说聚沫自性。若内若外都不可得。何以故?善勇猛。所说聚沫尚非实有。况有自性而可宣说。如是般若波罗蜜多。虽假说有种种自性。而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次善勇猛。如沫不为生起诸法而现在前。如是般若波罗蜜多亦复不为生起诸法而现在前。复次善勇猛。譬如有人见浮泡起便说种种浮泡自性。如是所说浮泡自性都无所有。何以故?善勇猛。所说浮泡尚非实有。况有自性而可宣说。如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性。而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次善勇猛。如泡不为生起诸法而现在前。如是般若波罗蜜多亦复不为生起诸法而现在前。复次善勇猛。如人披求芭蕉茎。实虽不可得而有叶用。如是般若波罗蜜多虽无真实而有说用。复次善勇猛。譬如有人为欲显示太虚空故。虽有所说而太虚空不可显示。如是为欲显示般若波罗蜜多。虽有所说而此般若波罗蜜多不可显示。复次善勇猛。如太虚空虽以种种言说显示。而太虚空无真实法可得显示。如是虽以种种言说显示般若波罗蜜多。而此般若波罗蜜多无真实法可得显示。复次善勇猛。譬如影光虽可显说而无实法可令执龋虽无可执取而有所显照。如是般若波罗蜜多虽假文句种种显说。而无实法可令执龋虽无可执取而显照诸法。复次善勇猛。如末尼宝虽有大光明。而此光明无内外可得。如是般若波罗蜜多虽能照烛一切法性。而此内外都不可得。复次善勇猛。譬如灯光虽不暂住而能照了。令有目者睹见众色。如是般若波罗蜜多虽於诸法都无所住而能照了。令诸圣者见法实性。尔时舍利子白佛言:世尊,甚奇如来应正等觉虽说般若波罗蜜多。而说般若波罗蜜多非圆成实。尔时世尊告舍利子,如是如是,如汝所说,我说般若波罗蜜多非圆成实。何以故?舍利子,五蕴非圆成实故。我说般若波罗蜜多非圆成实。十二处十八界亦非圆成实故。我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,无明非圆成实故。我说般若波罗蜜多非圆成实。行识名色六处触受爱取有生老死愁叹苦忧恼亦非圆成实故。我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,常无常乐苦我无我净不净寂静不寂静颠倒非颠倒诸盖见行增益损减生灭住异集起隐没非圆成实故。我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,我有情命者生者养者士夫补特伽罗意生儒童作者使作者起者等起者受者使受者知者使知者见者使见者非圆成实故我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,谛实虚妄往去还来有见无见内外等法非圆成实故。我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,地水火风空识界欲色无色界有情界法界非圆成实故。我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,业异熟果因缘断常三世三际非圆成实故。我说般若波罗蜜多。非圆成实。舍利子,布施慳吝持戒犯戒安忍忿恚精进懈怠静虑散乱妙慧恶慧心意识无间死生杂染清净非圆成实故。我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,念住正断神足根力觉支道支苦集灭道静虑解脱等持等至无量神通空无相无愿非圆成实故。我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,善非善有漏无漏世间出世间有罪无罪有为无为有记无记黑白黑白相违所摄劣中妙贪瞋痴非圆成实故我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,见闻觉知恃执安住寻伺所缘诳谄嫉慳和合二相无生无作止观明解尽离染灭弃舍诸依世俗胜义非圆成实故我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,声闻地法独觉地法一切智智无著智自然智无等等智菩萨大愿声闻圆满独觉圆满无量无边无等等一切法智一切法如实无见一切法智见非圆成实故我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,清凉真实寂静极寂静最极寂静非圆成实故我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,成熟有情严净佛土相好圆满诸力无畏十八佛不共法等非圆成实故我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,涅槃乃至一切法若善若非善等非圆成实故我说般若波罗蜜多非圆成实。舍利子,如太虚空无色无见无对无性非圆成实。如是般若波罗蜜多无色无见无对无性非圆成实。舍利子,譬如虹虽有种种妙色显现而无一实。如是般若波罗蜜多虽假种种言相显示。而所显示无性可得。舍利子,譬如虚空虽以种种寸尺量度。而未曾见有五指许是圆成实。如是般若波罗蜜多虽假种种言相显示。而未曾见有少自体是圆成实。

时舍利子复白佛言:如是般若波罗蜜多甚为难见。佛言如是,以能见者不可得故。舍利子言:如是般若波罗蜜多甚为难觉。佛言如是,以能觉者不可得故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不可显示。佛言:如是能显示法不可得故。舍利子言:如是般若波罗蜜多无所显示。佛言如是,非为显法现在前故。舍利子言:如是般若波罗蜜多无性为性。佛言如是,甚深般若波罗蜜多以蕴处界缘起无性为自性故。以诸颠倒诸盖见趣爱行无性为自性故。以我有情命者生者养者士夫补特伽罗意生儒童作者使作者起者等起者受者使受者知者使知者见者使见者无性为自性故。以地水火风空识界无性为自性故。以有情界法界无性为自性故。以欲色无色界无性为自性故。以布施慳吝持戒犯戒安忍忿恚精进懈怠静虑散乱妙慧恶慧无性为自性故。以菩提分法圣谛止观无量神通静虑解脱等持等至明脱无性为自性故。以尽离染灭无性为自性故。以无生智灭智涅槃无性为自性故。以声闻地独觉地佛地世俗智见胜义智见及无著智一切智智等法无性为自性故。舍利子言:如是般若波罗蜜多非为成办灭坏法故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不为成办生起法故。不为灭坏无我法故而现在前。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为缘法。为方便故而现在前。佛言:如是以一切法非所缘故无如是法可为所缘发起般若波罗蜜多。舍利子言:如是般若波罗蜜多於一切法不为增减而现在前。佛言:如是甚深般若波罗蜜多不见有法可增减故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为超越一切法故而现在前。佛言:如是甚深般若波罗蜜多不见有法可超越故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为损益一切法故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可损益故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为合离一切法故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可合离故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法持去调伏而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可得持去而调伏故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法作恩怨故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法而可於彼作恩怨故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有起不起而现在前佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法而可生起不生起故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有少相应不相应故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可与相应不相应故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有少共住不共住故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可与共住不共住故。舍利子言:如是般若波罗蜜多。不为於法有所生起不生起故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可令生起不生起故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有所流转不流转故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可令流转不流转故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为少法作用作具而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见少法而可为彼作用作具现在前故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法证平等性不平等性而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见少法可证平等不平等故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有取舍故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可取舍故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有所作故而现在前佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法而可於彼有所作故。

时舍利子复白佛言:如是般若波罗蜜多最为甚深。佛言如是,何以故?舍利子,诸蕴处界甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。诸缘起支甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。颠倒五盖见趣爱行甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。我有情等甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。戏论不戏论甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。布施慳吝持戒犯戒安忍忿恚精进懈怠静虑散乱妙慧恶慧甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。念住正断神足根力觉支道支甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。苦集灭道解脱解脱智见甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。过去未来现在三世平等甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。诸力无畏十八佛不共法等甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。无量神通甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。三世无著知一切佛法尽智无生智灭智无作智离染智甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。弃诸盖智甚深故如是般若波罗蜜多最为甚深。复次舍利子,譬如大海深广无量如是般若波罗蜜多深广无量。言深广者无边功德之所证故。复次舍利子,譬如大海无量无边大宝众宝之所积集如是般若波罗蜜多无量无边大法众法珍宝积集。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为显示一切法故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见少法可显示故而现在前。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有智无智而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见少法可名有智及无智故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有护藏故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可护藏故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有所摄受而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可摄受故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有所依止而现在前。

佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可为依止。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有执藏故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可执藏故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有所执故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可生执故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有所著故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可生著故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有所住故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可共住故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有续有断而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可续断故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法起贪瞋痴离贪瞋痴故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法起贪瞋痴离贪瞋痴故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法起能知者及使知者而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法起能知者使知者故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法了知本性非本性故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可知本性非本性故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不为於法有清净故而现在前。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可清净故。

时舍利子,复白佛言:甚深般若波罗蜜多本性清净。佛言如是,何以故?舍利子,诸蕴处界本性清净故如是般若波罗蜜多本性清净。缘起颠倒见趣爱行贪恚痴等本性清净故如是般若波罗蜜多本性清净。我及有情命者生者养者士夫补特伽罗意生儒童作者使作者起者等起者受者使受者知者见者本性清净故如是般若波罗蜜多本性清净。断常边无边本性清净故。如是般若波罗蜜多本性清净。布施净戒安忍精进静虑般若本性清净故如是般若波罗蜜多本性清净。念住正断神足根力觉支道支静虑解脱等持等至慈悲喜舍本性清净故如是般若波罗蜜多本性清净。诸无颠倒苦集灭道神通圣道声闻地独觉地佛地佛法僧宝声闻乘法独觉乘法菩萨乘法解脱解脱智见涅槃本性清净故如是般若波罗蜜多本性清净。过去未来现在法无著智见十八佛不共法等本性清净故如是般若波罗蜜多本性清净。欲色无色界地水火风空识界有情界法界本性清净故如是般若波罗蜜多本性清净。舍利子言:如是般若波罗蜜多无色无见无所对碍。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见少法有色有见有所对碍。舍利子言:如是般若波罗蜜多无所造作。佛言如是,能造作者不可得故。舍利子言:如是般若波罗蜜多无所趣向。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可趣向故。舍利子言:如是般若波罗蜜多不可施设。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可施设故。舍利子言:如是般若波罗蜜多即是不共。佛言如是,甚深般若波罗蜜多不见有法可与共故。舍利子言:如是般若波罗蜜多即是无相。佛言如是,以诸法相不可得故。舍利子言:如是般若波罗蜜多无所照了。佛言如是,能所照了不可得故。舍利子言:如是般若波罗蜜多即是无边。佛言如是,何以故?舍利子,诸蕴处界无边故般若波罗蜜多亦无边。缘起颠倒见趣爱行贪瞋痴等无边故般若波罗蜜多亦无边。断常前际後际中际无边故般若波罗蜜多亦无边。布施净戒安忍精进静虑般若无边故般若波罗蜜多亦无边。念住正断神足根力觉支道支无颠倒无边故般若波罗蜜多亦无边。静虑解脱等持等至所缘解脱解脱智见无边故般若波罗蜜多亦无边。声闻地独觉地佛地佛法僧宝声闻乘法独觉乘法菩萨乘法无边故般若波罗蜜多亦无边。我有情等欲色无色界无量神通诸盖过去未来现在智见无著智见地水火风空识界有情界法界等无边故般若波罗蜜多亦无边。舍利子,甚深般若波罗蜜多初中後边皆不可得。於一切法亦无所得。舍利子,甚深般若波罗蜜多无边无际。舍利子,如太虚空边际不可得。如是般若波罗蜜多边际亦不可得。舍利子,如地水火风空识界边际不可得。如是般若波罗蜜多边际亦不可得。舍利子,当知般若波罗蜜多初中後位皆无边际亦无方域。舍利子,诸蕴处界缘起颠倒诸盖见趣爱行贪瞋痴我有情等布施净戒安忍精进静虑般若菩提分法静虑解脱等持等至苦集灭道无量神通明解脱解脱智见诸异生法声闻独觉菩萨佛法及馀法门无边际故当知般若波罗蜜多亦无边际。舍利子,甚深般若波罗蜜多边不可得故名无边际。不可得故名无际。舍利子,甚深般若波罗蜜多以无边故说名无际。以无际故说名无边。舍利子,甚深般若波罗蜜多我性取性不可得故。当知说名无边无际。舍利子,以一切法无边际故当知般若波罗蜜多亦无边际。以太虚空无边际故当知诸法亦无边际。

1
文章点评
2022-05-18
卷一
△初分缘起品第一之一如是我闻,一时薄伽梵。住王舍城鹫峰山顶。与大刍众千二百五十人俱。皆阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼得真自在心善解脱慧善解脱。如调慧马亦如大龙。已作所作已办所办。弃诸重担逮得己利。尽诸有结正知解脱。至心自在第一究竟。除阿.. <详情>
2022-05-18
卷二
△初分缘起品第一之二尔时北方尽克伽沙等世界。最後世界名曰最胜。佛号胜帝如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵。时现在彼。安隐住持。为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰胜授。见此大光大地变动及佛身相。心.. <详情>
2022-05-18
卷三
△初分学观品第二之一尔时世尊知诸世界。若天魔梵。若诸沙门。若婆罗门。若揵达缚。若阿素洛。若诸龙神。若诸菩萨摩诃萨众。住最後身绍尊位者,若馀一切於法有缘人非人等。皆来集会。便告具寿舍利子言:若菩萨摩诃萨欲於一切法等觉一切相。当学般若.. <详情>
2022-05-18
卷四
△初分学观品第二之二佛告舍利子,若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。已能成办如是功德。尔时三千大千世界四大天王。皆大欢喜咸作是念。我等今者应以四钵奉此菩萨。如昔天王奉先佛钵。是时三千大千世界。三十三天。夜摩天。睹史多天。乐变化天。他化自.. <详情>
2022-05-18
卷五
△初分相应品第三之二复次舍利子,诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。不见色若相应若不相应。不见受想行识若相应若不相应。不见眼处若相应若不相应。不见耳鼻舌身意处若相应若不相应。不见色处若相应。若不相应不见声香味触法处若相应若不相应。不见眼.. <详情>

文章 600

获赞 9097

访问量 958033

相关章节

简介

(梵文Mahā-prajňāpāramitāsūtra) “般若波罗蜜多”(Prajňāpāramitā),意为“通过智慧到彼岸”。略称《大般若经》、《般若经》。佛经名。为佛教般若类经典的汇编。唐玄奘从显庆五年(660年)到龙朔三年(663年)译。六百卷。《大慈恩寺三藏法师传》卷十:“法师于西域得三本,到此翻译之日,文有疑错,即校三本以定之,殷勤省覆,方乃著文。”认为世俗认识及其面对的一切对象,均属“因缘和合”,假而不实,唯有通过“般若”对世俗认识的否定,才能把握佛教“真理”,达到觉悟解脱。为大乘佛教的基础理论。共分四处(按所传佛陀说法处所王舍城的鹫峰山、给孤独园、他化自在天王宫、王舍城竹林精舍分类,相当四集)、十六会(相当于编)、二百七十五分(相当于章)。其中第一、三、五、十一、十二、十三、十四、十五、十六会,合四百八十一卷,是玄奘新译;其他各会属重译,例如:  第二会(卷四百零一至四百七十八)与西晋无罗叉和竺叔兰译《放光般若经》、竺法护译《光赞般若经》、后秦鸠摩罗什译《摩诃般若经》是同本异译;第四会(卷五百三十八至五百五十五)与东汉末支娄迦谶译《道行般若经》(即《般若道行品经》)、三国吴支谦译《大明度无极经》、鸠摩罗什译《小品般若经》是同本异译;第九会(卷五百七十七)与鸠摩罗什译《金刚般若经》、北魏菩提流支译《金刚般若经》等是同本异译。