• QQ空间
  • 回复
  • 收藏

六字真言颂

音频

  • 点击开始播放……

六字真言颂歌词


ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ
ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ - ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠲᠤ
ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠲᠤ᠌
ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ
ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠢ
ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠳ ᠪᠤᠢ
ᠥᠯᠵᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠤᠢ
ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠲᠤ ᠪᠤᠢ
ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠯ ᠪᠤᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠲᠤ᠌ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠰ ᠪᠤᠢ
ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷᠴᠢ ᠪᠤᠢ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ
ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠶ᠎ᠠ
ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠮᠤ ᠳᠤᠷ
ᠬᠦᠷᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ
ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠲᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤᠷ
ᠬᠦᠷᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠠᠴᠢᠲᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ
ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠮᠤ ᠳᠤᠷ
ᠬᠦᠷᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠶᠢᠷᠢᠲᠢᠨᠴᠦ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠢ
ᠶᠡᠷᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ
ᠶᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠪᠡᠷ
ᠶᠡᠷᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠨ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯᠳᠠᠢ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠢ
ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠤᠢ
ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ
ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠲᠤᠷ ᠰᠢᠮᠲᠡᠨ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯᠲᠠᠢ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠢ
ᠤᠯᠳᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠤᠢ
ᠤᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠢ
ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠨ ᠪᠤᠢ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠴᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ
ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ᠌ ᠬᠣᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ
ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠨ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯᠲᠡᠢ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ
ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ

点击下载六字真言颂歌词

2
赏分
¥赏RMB
HOT • 推荐

2

阅读量27

音频1

他的歌曲
六字真言颂
广告合作 sushijiameng#qq.com

© 2015-2021 素超人

跟帖评论自律管理承诺说明 违法和不良信息举报:110 举报邮箱:sushijiameng#qq.com 客服QQ:766121231
用户打赏列表
关闭
账号: